Kalalaevade register (KLR)

Kalalaevade register (KLR) on Põllumajandus- ja Toiduameti hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta. Kalalaevade registri andmed on avalikud, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

Kutseliseks kalapüügiks merel võib kasutada ainult sellist kalalaeva, mis on kantud kalalaevade registri meresegmentidesse.

Kalalaevade registris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel viide alajaotusesse ehk segmenti.

 • 4S1 – laevad, mida kasutatakse Läänemerel ning mille üldpikkus on 9 m või üle selle, kui laeval kasutatakse traalpüünist ja laevad, mille üldpikkus on 15 meetrit ja üle selle , kui laeval kasutatakse nakkepüünist.
 • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 15 m ning mida kasutatakse Läänemerel kalapüügil agarikutragi ja pasiivpüünistega.
 • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel (kuid mitte Läänemerel).
 • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.
 • 4S5 – vesiviljelusel merel kasutatavad laevad.

Segmentide 4S1, 4S2 ja 4S3 (ehk meresegmentide) puhul on Eesti kalalaevade registrisse lisamisele kehtestatud piirangud. Siseveekogude segmendis 4S4 ja 4S5 taolisi piiranguid kalalaeva registrisse kandmisel ei ole.

Meresegmentidesse saab laeva kanda kahel juhul:

 • kui eelnevalt on sama suure või suurema püügivõimsusega (arvestatakse peamasina mootorivõimsuse – kW – ja kogumahutavuse – GT – järgi) laev või laevad sellest segmendist välja kantud. Sellisel juhul on uue laeva registrisse kandmise õigus isikul, kes laeva registrist välja kandis, või isikul, kellele ta selle õiguse loovutas;
 • kui laeva registrisse kandmise õigust omav isik ei ole 36 kuu jooksul pärast laeva registrist välja kandmist kasutanud ära võimalust kanda uus laev registrisse. Tähtaja möödumisel otsustab Maaeluministeerium, millises segmendis vabanenud võimsus kasutamiseks määrata. Maaeluminister võib kehtestada korra ja tingimused, kes saavad laeva registrisse kandmist taotleda. Kui korda ei kehtestata, võivad laeva registrisse kandmist taotleda kõik isikud.

Laeva kandmiseks kalalaevaregistrisse tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • liiklusregistri (ARK) registreerimistunnistus või laevakinnistusraamatu väljavõte;
 • alla 12 m kogupikkusega laeva puhul Veeteede Ameti mõõtekiri.

Mõõtekiri väljastatakse mahutavuse arvutuse alusel. Mahutavuse arvutusi teevad Veeteede Ameti tunnustatud ettevõtjad. Tunnustatud ettevõtjate loetelu on üleval Veeteede Ameti kodulehel. Lisainfot tunnustatud ettevõtjatest, kellel on õigus koostada mahutavuse arvutusi, saab piirkondlikest esindustest.

Kalalaevade registrisse kandmise ning registris oleva laevaga toimingute tegemise õigus on kalalaeva omanikul, tema poolt kirjalikult volitatud isikul või laeva valdajal. Kalalaeva omanik või valdaja peab olema äriregistris ettevõtjana registreeritud.

Taotluste esitamisel saab kasutada ka allpool olevaid vorme. Vormide näidised on kasutamiseks soovituslikult.

Kalalaevaregistriga seotud taotlusi võtavad vastu kõik Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi ja turukorralduse osakonna piirkondlikud esindused. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kalapüügi ja turukorralduse osakonnaga.

Kõigi liikmesriikide kalalaevaregistrite merelaevastiku andmed on koondatud Euroopa Liidu kalalaevaregistrisse. Euroopa Liidu kalalaevaregistris saab otsida infot kõigi registrisse kantud või sealt välja kantud laevade kohta. Nähtavad on kõik laevaga tehtud toimingud ja kogu laevaga seotud info, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

 • Kalalaevade registri andmed

Kalalaevaregistri vaba püügivõimsus seisuga 7. juuli 2021

Segment

4S1

4S2

4S3

Püügivõimsus

kW

GT

kW

GT

kW

GT

Kokku vaba püügivõimsus

846,00

361,00

509,00

2 712,00

0,00

143,00

sh kalalaeva registrist välja viinud isiku otsustada

846,00

262,00

509,00

143,00

0,00

57,00

     vaba kõigile kasutamiseks

0,00

99,00

0,00

2569,00

0,00

86,00

Viimati uuendatud 08.07.2021