Kohaldumine ja mõisted

Määruse nõudeid kohaldatakse kõikide majandustegevusega seotud selgroogsete elusloomade veole terve Euroopa Liidu territooriumil, väljaarvatud juhtudel, kui see pole seotud majandustegevusega. Määruse nõudeid ei kohaldata ka veole, mis toimub veterinaararsti juhiste kohaselt otse veterinaararsti juurde või kliinikusse või sealt tagasi.

Osaliselt kohalduvad määruse nõuded loomapidajatele, kes veavad oma loomi neile endile kuuluvate veovahenditega kõige enam 50 km kaugusele loomade pidamise kohast. Sellisel juhul peavad olema täidetud vähemalt järgmised tingimused:

 • loomad veetakse sihtkohta viivitamata kõige lühemat teed pidi ning loomade heaolu tingimusi kontrollitakse regulaarselt
 • veovahendite konstruktsioon, ehitus, korrashoid ja kasutamine peavad vältima loomade vigastumist ja kannatusi ning tagama nende ohutuse;
 • peale- ja mahalaadimisseaded on nõuetekohaselt konstrueeritud ja ehitatud ning neid hoitakse korras ja kasutatakse nii, et on välditud loomade vigastamine ning tagatud loomade ohutus;
 • loomi hooldav personal omab asjakohast väljaõpet ja oskusi ning ei kasuta oma ülesannete täitmisel vägivalda ega muid tarbetut hirmu, vigastusi või kannatusi põhjustavaid meetodeid;
 • loomadel on piisavalt põrandapinda ja ruum on piisavalt kõrge, arvestades loomade suurust.

Määruses on välja toodud rida termineid, mida teadmata võivad tekkida mitmedki arusaamatused, sellepärast on need allpool ka erald välja toodud.

Vedada ei tohi loomi,

 • kes ei suuda iseseisvalt liikuda ilma, et see põhjustaks neile piina või käia kõrvalise abita;
 • kellel on tõsine lahtine haav või prolaps (organi väljalangemine);
 • kes on tiined emasloomad, kelle eeldatavast tiinusajast on juba möödunud 90 või enam protsenti või eelnenud nädalal poeginud emasloomad;
 • kes on vastsündinud ja kelle naba pole täielikult paranenud;
 • kes on alla kaheksa nädala vanused koerad ja kassid, kui neil pole kaasas nende ema;
 • kes on sarvloomad (põdrad, kitsed, hirved), kelle sarved pole veel kõvastunud.

  • Vedu — loomade liikumine, mida teostatakse ühe või enama veovahendiga ja sellega seonduvad toimingud, kaasa arvatud peale- ja mahalaadimine, ümberlaadimine ja puhkepausid, kuni loomade mahalaadimine sihtkohas on lõpetatud.
  • Vedaja — füüsiline või juriidiline isik, kes veab loomi enda või kolmanda isiku nimel.
  • Saatja — isik, kes otseselt vastutab loomade heaolu eest, keda ta teekonnal saadab.
  • Korraldaja:
   • vedaja, kellel on teekonna osa jaoks alltöövõtuleping vähemalt ühe teise vedajaga või
   • füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud teekonna kohta lepingu rohkem kui ühe vedjaga või
   • isik, kes on kirjutanud alla teekonnalehe 1. osale.
  • Piiripunkt — kontrollpunkt kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli tegemiseksühenduse piiril.
  • Väljumispunkt — piiripunkt või liikmesriigi poolt määratud muu koht, kus loomad lahkuvad ühenduse tolliterritooriumilt.
  • Pädev asutus — liikmesriigi asutus, mis on pädev läbi viima veterinaarkontrolli, või keskasutuse poolt selleks volitatud muu asutus (Eestis on selliseks asutuseks PTA).
  • Teekond— kogu veotoiming lähtekohast sihtkohani, kaasa arvatud mahalaadimine, majutamine ja pealelaadimine teekonna vahepeatustes.
  • Pikk teekond — teekond, mis kestab kauem kui kaheksa tundi, alustades partii esimese looma liigutamisest.
  • Lähtekoht — koht, kus loom esmakordselt laaditakse veovahendile eeldusel, et loom on olnud kõnealuses kohas majutatud vähemalt 48 tundi enne lahkumist. Tunnustatud kogumiskeskusi käsitletakse lähtekohana tingimusel, et:
   • a) esimese pealelaadimiskoha ja kogumiskeskuse vaheline kaugus on väiksem kui 100 km või
   • b) loomad on olnud majutatud piisava allapanuga vähemalt kuus tundi enne kogumispunktist lahkumist.
  • Sihtkoht — koht, kus loom veovahendilt maha laaditakse ja majutatakse vähemalt 48 tundi enne lahkumist või tapetakse.
  • Puhke- või ümberlaadimiskoht — peatus teekonnal, mis pole sihtkoht, kaasa arvatud koht, kus loomad vahetavad veovahendit, koos laadimisega või ilma.
  • Navigatsioonisüsteemid — satelliidipõhine infrastruktuur, mis osutab ülemaailmseid, pidevaid, täpseid ja tagatud aja ja asukoha määramise teenuseid või tehnoloogia, mis pakub samaväärseid teenuseid.

  Viimati uuendatud 13.01.2021