Kutselise kalapüügi register (KIR)

Kutselise kalapüügi register (KIR) on andmekogu, mille koosseisu kuuluvad alamregistritena kutselise kalapüügi arvestuse register ja kalalaevade register.

Kutselise kalapüügiregistri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajandus- ja Toiduamet.

Kutselise kalapüügi register on oluline osa kalapüügiga seonduvate andmete esitamise, edastamise ja säilitamise süsteemist. Siin  säilitatakse kutselise kalapüügiga seonduvaid andmeid (püügipäevikud, lossimisdeklaratsioonid, kala esmakokkuostu, üleandmise ja transpordi andmed).

Kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad, kala esmakokkuostjad ja vedajad peavad kalapüügipäeviku lehed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostkviitungid ja veodokumendid esitama Põllumajandus- ja Toiduametile seaduses kehtestatud aja jooksul peale püügitegevuse lõppemist või tehingu sooritamist. PTA kalapüügi ja turukorralduse osakonna peaspetsialistid sisestavad seal olevad andmed KIRi.

Samas on kaluri kalapüügi loa alusel võimalik püügipäeviku lehel ja üleandmisdeklaratsioonil olevad andmed ise KIRi sisestada veebi kaudu. Samuti saavad kala esmakokkuostjad ja transportijad ise sisestada andmeid KIRi. Andmed tuleb sisestada dokumentide esitamiseks ette nähtud aja jooksul. Kui sisestatakse ise andmeid KIRi, siis paberdokumente PTAle ei esitata, vaid säilitatakse esitaja juures.

KIRi kaudu andmete esitamiseks on vaja kutselise kalapüügi registri kasutajaõigust.

KIRi kasutajaõiguse saamiseks peab ettevõtja täitma kalapüügiga seotud andmete elektroonilise esitamise taotluse ning määrama kasutajad, kellel on õigus ettevõtte nimel andmeid esitada.

Andmete esitamiseks volitatud töötaja lahkumisel ettevõttest tuleb Põllumajanduse- ja Toiduametile esitada taotlus tema kasutajaõiguse lõpetamiseks ning määrata uus kasutaja.

Taotlusi vaatavad läbi ning kasutajatunnuseid väljastavad Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi  ja turukorralduse osakonna peaspetsialistid.

Digitaalselt allkirjastatud (kaks allkirja: ettevõtte  allkirjaõiguslik esindaja ja volitatu) taotlused võib saata ka meilitsi aadressil ers.haldus@vet.agri.ee.

Viimati uuendatud 28.12.2020