Lubamatu GMO Hiina riisitoodetes

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toitu ega sööta ei tohi viia EL-i turule, kui selleks ei ole vastavalt nimetatud määrusele antud luba.

Kuna 2006. ning 2007. aastal leiti mitmetes liikmesriikides Hiinast pärinevaid riisitooteid, mis olid saastunud lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga võeti vastu Euroopa komisjoni rakendusotsus nr 2011/884/EL, mis kehtestab erakorralised meetmed seoses lubamatut geneetiliselt muundatud riisi sisaldavate Hiinast pärit riisitoodete impordiga Euroopa Liitu.

Otsuse nr 2011/884/EL hõlmatud tooted saab importida Euroopa Liitu juhul, kui on täidetud järgnevad nõuded:

  • Toidukäitlejad või nende esindajad teavitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piiripunkti vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.
  • Saadetisega peavad kaasas olema*:

      - Analüüsiaruanne (näidis – rakendusotsus 2011/884/EL IV lisa );
      - Terviseohutuse sertifikaadi originaaleksemplar (näidis – rakendusotsus 2011/884/EL III lisa).

Analüüsiaruande ja tervisohutuse sertifikaadi peab olema täitnud, allkirjastanud ja kinnitanud asutuse „Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People`s Republic og China) AQSIQ volitatud esindaja.

Juhul kui Hiina päritolu riisitoode ei sisalda, ei koosne ega ole toodetud riisist võib analüüsiaruande asendada saadetise eest vastutava ettevõtja avaldusega, et toiduaine ei sisalda, ei koosne ega ole valmistatud riisist.

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 17.02.2021