Mitmeaastane kontrollikava

Põllumajandus- ja Toiduameti läbiviidav järelevalvetegevus tugineb Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuetele. Lähtuvalt nendest koostavad kõik EL-i liikmesriigid igal aastal integreeritud mitmeaastase riikliku kontrollikava (IMKK).

IMKK koostatakse neljaks aastaks ning selles kirjeldatakse pädevaid asutusi ja nende ülesandeid, tegevusvaldkondade strateegilisi eesmärke, ametlike kontrollide üldist korraldamist, koostööd ja vastastikust abi, meetmeid pädevate asutuste tegevuskriteeriumite vastavuse hindamiseks.

Iga liikmesriik peab igal aastal koostama ka IMKK täitmise aastaaruande. Aruande koostamise eesmärgiks on ülevaate andmine liikmesriigi ametlike kontrollide vastavusest Euroopa Parlamendi ja Komisjoni poolt määrusega kehtestatud nõuetele ning hinnata sealjuures selle eesmärgipärasust ja efektiivsust, tuleviku- ja arengut. Tegemist on ametliku kontrolli kohta saadud ja kogutud info analüüsil ja sünteesil põhineva andmete kontsentreeritud kogumiga.

Eestis koordineerib integreeritud mitmeaastase riikliku kontrollikava ja selle täitmise aastaaruande koostamist Põllumajandus- ja Toiduamet. Amet teeb seda koostöös Põllumajandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Terviseameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Maksu- ja Tolliameti, Keskkonnaameti, Põllumajandusuuringute Keskuse, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, Ravimiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga.

Viimati uuendatud 23.12.2020