Nõuded õpilasfirmadele toidu käitlemisel

Õpilasfirma on Junior Achievement SA ettevõtlusõppena registreeritud programm, mille käigus saavad 7.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilased ise läbi teha ettevõtluse protsessi idee leidmisest kuni ettevõtte lõpetamiseni.

Koos meeskonnaga töötatakse välja toode või teenus, arendatakse seda, müüakse ja tehakse turundust, peetakse finantsarvestust ning pannakse ennast proovile võistlustel ja üritustel oma eakaaslastega nii Eestis kui väljaspool. Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Kõik Eestis tegutsevad õpilasfirmad registreeritakse www.ja.ee sihtasutuse alla. Õppeperioodi lõpus ’’õpilasfirma’’ tegevus registreeringu vormis lõpetatakse.

Millised toidukäitlemise nõuded kohalduvad õpilasfirmadele?

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tõlgendab õpilasfirmade toiduga seotud tegevusi nagu toidu tootmine ja müük, juhul kui toidu turustamine väljub kooli piiridest, toidu käitlemisena. Sellisele õpilasfirma tegevusele rakenduvad kõik asjakohased nõuded, nagu näiteks:

  • ettevõtte tegevusest teavitamine või tegevusloa taotlemine;
  • enesekontrolliplaani koostamine;
  • toidualase teabe edastamine tarbijale;
  • jälgitavuse tagamine jne.

Rohkem infot leiate ameti kodulehelt konkreetsemate teemade alt.

Toidukäitlejaks loetakse Toiduseaduse § 6 tähenduses füüsilist või juriidilist isikut, kelle ülesandeks on tagada toidualaste õigusnormide nõuete täitmine tema kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes. Toidu käitlemise mõiste hõlmab isiku tegevust alates toidu esmatootmisest kuni selle hoiustamise, transpordi, müügi või lõpptarbijale tarnimiseni, k.a import.

PTA on varasemalt tõlgendanud, et teavitamine ega tegevusluba pole vajalik juhtudel, kui  eraisik  käitleb,  valmistab ja  pakub  toitu  juhuslikult  väikeses  koguses  (nt kiriku -,  kooli- või  külalaatadel või muudel sarnastel üritustel, kus  mõnikord  müüakse/valmistatakse  toitu). Sellist isikut ei peeta „ettevõtjaks” ning seega ei kohaldata tema suhtes ka hügieeni käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid.

Eeldades, et õpilasfirma tegevus toidu käitlemisel ei ole ühekordne ning juhuslik, vaid seda  iseloomustab organiseeritus, regulaarsus ja toodete suunamine laiemale tarbijaskonnale, peab olema tagatud toidu kvaliteet ja ohutus.

Toiduseadus ei võimalda teha erisusi lähtuvalt õpilasfirma tegutsemisvormist (registreeringu alusel), nõuded erinevat liiki käitlemisele (nt valmistamine, ladustamine, ümberpakendamine vm) lähtuvad tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest riskidest.

Viimati uuendatud 12.02.2021