Ohu- ja hoiatuslaused

Piktogrammide esinemine või puudumine väetiste ja taimekaitsevahendite ning teiste kemikaalide pakendil annab esmase ülevaate kemikaali ohtlikkuse kohta. Piktogrammidega kaasnevad ohulaused kirjeldavad täpsemalt aine või segu omadusi ning võimalikku ohtu keskkonnale, inimestele või loomadele.

Alates 2017. aastast on Eestis ja kogu maailmas kasutusel terviklik süsteem, mis tagab ainete ja segude ning neid sisaldavate toodete ühtse klassifitseerimise, märgistamise ning pakendamise. Seda reguleerib Euroopa Parlamendi CLP-määrus, millega tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise kaudu.

Kõikide CLP-määruse alla kuuluvate toodete etikettidel peab olema ainult uus märgistus. Uue süsteemi töötas välja ÜRO ja selle loomine osutus vajalikuks, kuna sarnase ohu tähistamiseks kasutati maailmas erinevaid sümboleid ning mõnedes riikides oli süsteem ebaühtlane. Eestis kontrollivad määruse täitmist näiteks Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Terviseamet ning Tööinspektsioon.

Enne tähistatud toodete kasutamist lugege kindlasti ka nendega kaasnevaid ohu- ja hoiatuslauseid – nii saab vältida õnnetusi nii kodus kui ka tööl.

Viimati uuendatud 20.04.2021