Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmine, ladustamine, transport, jaemüük ning kasutamine

Allpool on informatsioon orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmise, ladustamise, transpordi, jaemüügi ja kasutamise kohta.

Tootmine

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmine peab toimuma vastava tegevusloaga ettevõttes - näiteks komposti tootmine tegevusloaga kompostimisjaamas; 2. kategooria lihakondijahu tootmine tegevusloaga töötlemisettevõttes; segamine ja pakendamine tegevusloaga väetiste tootmisettevõttes jne.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisettevõte peab olema heas korras ning selle ruumid,  seadmed ja vahendid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Ettevõttes peab olema rakendatud toimiv kahjuritõrjeplaan ning puhastamise- ja desinfitseerimise plaan.

Tootjad peavad tagama, et orgaanilised väetised ja mullaparandusained on enne turule laskmist puhastatud haigustekitajatest ja vastavad mikrobioloogilistele nõuetele (sh tootes ei tohi olla Salmonella spp).

Tooteid tuleb hoida kaitstuna saastumise eest, ja kui tegu on lõpp-tarbijale müümiseks mõeldud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega, peavad need ladustamise ajal olema pakendatud sobivatesse pakenditesse või kottidesse.

Orgaanilised väetised ja mullaparandusained tuleb märgistada tekstiga „Orgaanilised väetised või mullaparandusained. Põllumajandusloomade karjatamine ja põllukultuuride kasutamine haljassöödana keelatud vähemalt 21 päeva pärast maapinnale laotamist“. Sellist märgistust ei pea esitama, kui:

  • tegu on lõpp-tarbijale mõeldud kuni 50 kg suurustesse pakenditesse pakendatud toodetega;
  • kuni 1000 kg suurustes kottides toodete puhul, kui järelevalveasutus on lubanud selle toote kasutamist maal laotamiseks, ning kottide märgistusel on kirjas, et need ei ole mõeldud laotamiseks maale, kuhu pääsevad põllumajandusloomad.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisel ja turustamisel tuleb tagada samuti loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Ladustamine

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ladustamine peab toimuma vastava tegevusloaga ladustamisettevõttes.

Ladustamisettevõte peab olema heas korras ning selle ruumid,  seadmed ja vahendid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Ettevõttes peab olema rakendatud toimiv kahjuritõrjeplaan ning puhastamise- ja desinfitseerimise plaan.

Tooteid tuleb hoida ladustamisel kaitstuna saastumise eest, ja kui tegu on lõpp-tarbijale müümiseks mõeldud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega, peavad need ladustamise ajal olema pakendatud sobivatesse pakenditesse või kottidesse.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ladustamisel ja turustamisel tuleb tagada samuti  loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Transport ja jaemüük

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete transportimiseks või jaemüügiks peab ettevõte olema oma tegevusest teatanud järelevalveasutusele majandustegevusteatisega. Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete transpordil ja jaemüügil tuleb tagada loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Erandina ei pea tegevusest teatama ja täiendavaid jälgitavuse nõudeid täitma sellised transpordi- ja jaemüügiettevõtted, mis käitlevad ainult kuni 50 kg suurustesse lõpp-tarbija pakenditesse pakendatud orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid. Erand ei kehti selliste orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete korral, mis koosnevad või sisaldavad 2. kategooria lihakondijahu või 3. kategooria töödeldud loomset valku.

Kasutamine

Kasutajad peavad kinni pidama piirangust, et maapinnal, kuhu on laotatud orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid, ei ole loomade karjatamine ja söötmine selliselt maalt saadud haljassöödaga lubatud vähemalt 21 päeva. Seda piirangut ei kohaldata, kui maapinnale laotamiseks on kasutatud ainult sõnnikut või seedekulgla sisu või piima, piimasaadusi või piimatooteid.

2. kategooria lihakondijahu või 3. kategooria töödeldud loomset valku sisaldavat või neist koosnevat orgaanilist väetist ja mullaparandusainet ei ole lubatud kasutada maapinnale laotamiseks isikutel või ettevõtjatel, kes peavad põllumajandusloomi. Kõik sellised kasutajad peavad lisaks olema esitanud järelevalveasutusele majandustegevusteate oma tegevusest teatamiseks. Kui kasutatavad tooted on pakendatud kuni 1000 kg kottidesse, peab kasutuskohas olema eelnevalt läbi viidud ka järelevalveasutuse poolt riskihindamine.

Viimati uuendatud 28.12.2020