Põllumajandusloomade sööt

Loomsete kõrvalsaaduste kasutamisel põllumajandusloomade söödana või sellise sööda tootmisel kehtivad teatud nõuded.

Söödana on võimalik kasutada loomseid kõrvalsaadusi (näiteks vadak või endine toit) ja nende erineval töötlemisel saadud tooteid (näiteks kollageen, veretooted, sulatatud rasvad).

Kui töötlemiseks on kasutatud loomsete kõrvalsaaduste klassikalist töötlemismeetodit, siis nimetatakse saadavat toodet, mida võib kasutada kas kohe söödamaterjalina või söötade tootmiseks, töödeldud loomseks valguks (näiteks kalajahu, sulejahu, verejahu). Töödeldud loomse valgu tootmine tohib toimuda ainult selleks loomsete kõrvalsaaduste määruse alusel tunnustatud ettevõttes.

Põllumajandusloomade söötmise puhul loomsete kõrvalsaaduste ja/või neist saadud toodetega (sealhulgas töödeldud loomse valguga) kehtivad kindlad kasutuspiirangud:

  • põllumajandusloomade (välja arvatud karusloomad ja tehistingimustest peetavad kalad) söötmine töödeldud loomse valguga, mis on saadud sama liigi loomade kehadest ja kehaosadest, on keelatud;
  • tehistingimustes peetavate kalade söötmine töödeldud loomse valguga, mis on saadud sama liiki tehistingimustes peetavatelt kaladelt, on keelatud;
  • põllumajandusloomade söötmine haljassöödaga, mis on saadud pinnalt, mida on väetatud loomsetest kõrvalsaadustest või neist saadud toodetest saadud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega (muu kui sõnnik), on keelatud 21 päeva peale sellise väetise kasutamist;
  • põllumajandusloomade (välja arvatud karusloomade) söötmine toidujäätmetega või sellise söödaga, mis sisaldab toidujäätmeid või on saadud toidujäätmetest, on keelatud.

Karusloomafarmis rebaste ja kährikute söötmine sama liigi loomadelt saadud materjaliga on Eestis erandina võimalik, kui selline materjal on eelnevalt töödeldud tunnustatud töötlemisettevõttes ning farmis on rakendatud TSE järelevalvesüsteem (sealhulgas loomade uurimine TSE suhtes).

Loomsetest kõrvalsaadustest või neist saadud toodetest saadud või neid sisaldava söödamaterjali või segasööda käitlemisel tuleb lisaks söödaalaste õigusaktide nõuetele kinni pidada ka loomsete kõrvalsaaduste määruse nõuetest. Need nõuded hõlmavad ennekõike jälgitavuse tagamist ning risttaastumise ärahoidmist ning kasutamise korral ka eelnimetatud kasutuspiirangutest kinni pidamist.

Alates jaekaubanduse etapist ja/või etapist, kus söödamaterjalist on saanud pakendatud ja turule lubatud segasööt, siiski enam loomsete kõrvalsaaduste määruse üldnõudeid ei rakendata. Kasutuspiiranguid puudutavad nõuded sööda kasutamisel kehtivad aga alati.

Söötmiseks ettenähtud töödeldud loomse valgu tootmine

1) Tooraineks olevad loomsed kõrvalsaadused peavad pärinema:

    a)    tunnustatud tapamajast, lihalõikusettevõttest või loomset päritolu toidu käitlemisettevõttest, kus ei tapeta ega käidelda mäletsejalisi ega neilt saadud tooteid
    b)    tunnustatud loomseid kõrvalsaadusi käitlevast ettevõttest, kus käideldakse üksnes mittemäletsejalistelt saadud loomseid kõrvalsaadusi, mis on pärit punktis a väljatoodud ettevõtetest.

Erandina võib lubada mäletsejalistelt ja mittemäletsejalistelt pärit loomseid saaduseid käidelda samas ettevõttes (punkt a), eeldusel, et PTA on kontrollinud ristsaastumise vältimise tõhusust ning andnud selleks vastava loa.

Loa saamise eeldused on:

  • mittemäletsejaliste tapmiseks tuleb kasutada liine, mis on füüsiliselt eraldatud     mäletsejaliste tapmiseks kasutatavatest liinidest;
  • mittemäletsejalistelt saadud tooteid tuleb käidelda tootmisliinidel, mis on füüsiliselt eraldatud mäletsejalistelt saadud toodete käitlemiseks kasutatavatest liinidest;
  • mittemäletsejalistelt saadud loomsete kõrvalsaaduste kogumisel, ladustamisel, transportimisel ja pakendamisel kasutatavad rajatised tuleb hoida eraldi rajatistest, mida kasutatakse mäletsejalistelt saadud loomsete kõrvalsaaduste jaoks;
  • mittemäletsejalistelt saadud loomsetest kõrvalsaadustest tuleb võtta korrapäraselt proove ja neid analüüsida, et teha kindlaks, et neis ei leidu mäletsejaliste valkusid.

2) Mittemäletsejalistelt saadud loomsed kõrvalsaadused, mis on ette nähtud töödeldud loomsete valkude tootmiseks, transporditakse töötlemisettevõttesse sõidukites ja konteinerites, mida ei kasutata mäletsejalistelt saadud loomsete kõrvalsaaduste transportimiseks. PTA-lt võib taotleda erandit, eeldusel, et välditakse ristsaastumist.

3) Töödeldud loomset valku toodetakse ettevõtetes, kus käideldakse üksnes mittemäletsejalistelt saadud loomseid kõrvalsaadusi, mis on pärit punktis a nimetatud tapamajadest, lihalõikusettevõtetest või muudest ettevõtetest. Need töötlemisettevõtted registreeritakse PTA-s üksnes mittemäletsejalistelt saadud loomseid kõrvalsaadusi töötlevate ettevõtetena.
PTA-lt võib taotleda erandit, eeldusel, et välditakse ristsaastumist ning kõnealused ennetusmeetmed peavad hõlmama järgmiseid miinimumnõudeid:

      i) mäletsejalistelt ja mittsemäletsejalistelt saadud töödeldud loomseid valke tuleb toota teineteisest füüsiliselt eraldatud süsteemides

     ii) mäletsejalistelt ja mittemäletsejalistelt saadud loomseid kõrvalsaadusi tuleb ladustamisel, pakendamisel ja transportimisel hoida rajatistes, mis on füüsiliselt teineteisest eraldatud

    iii) mittemäletsejalistelt pärit töödeldud loomsetest valkudest tuleb võtta korrapäraselt proove ja neid analüüsida, et teha kindlaks, kas need ei ole ristsaastatud mäletsejalistelt pärit töödeldud loomsete valkudega.

Viimati uuendatud 27.09.2021