Sordileht

Sordilehte võetakse nõuetekohaseks tunnistatud sort, mis on eristatav, ühtlik ja püsiv, millel on sobiv sordinimi ja küllaldane majanduslik viljelusväärtus (põllukultuurid) ning mis on ohutu taimetervisele, inimese tervisele ja keskkonnale.

Sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus (EÜP)

Uue sordi sordilehte võtmisel tehakse sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus kindlaks registreerimiskatsete käigus.

Sordi nimi

Sordi registreerimisel ja sordikaitse taotlemisel peab sordil olema sobiv nimi.

Sordinimele on Ühenduse Sordiamet kehtestanud nõuded.

Sordi majanduslik viljelusväärtus

Sordi majanduslik viljelusväärtus tehakse kindlaks majanduskatsete käigus võrreldes kandidaatsordi viljelusväärtust Eesti mullastiku- ja kliimatingimustes juba varem sordilehte võetud sortide ehk standardsortidega.

Sordi säilitaja

Sordilehte saanud sordil peab olema selle sordi säilitusaretusega tegelev säilitaja, kes:

 • hoiab alles dokumentatsiooni sordi eelnevate põlvkondade kohta,
 • lubab ametnikul kontrollida taimi või taimset materjali,
 • saadab ametniku nõudmise korral seemne või paljundusmaterjali näidiseid.

Taotluse esitamine

Suvikultuuri puhul palun esitage taotlus 15. märtsiks, talikultuuri puhul 15. juuliks.

Vajalikud dokumendid:

 • vormikohane taotlus 
 • tehniline küsimustik 
 • foto puuvilja- ja marjakultuuridel
 • esindaja volitus
 • GMO sordi puhul keskkonda viimise loa nr ja kuupäev
 • GMO sordi puhul turustamisloa nr ja kuupäev

Taotluse menetlusse võtmiseks palun tasuge riigilõiv.

 Taotlemiseks esitatavad dokumendid palun saatke elektrooniliselt allkirjastatult e-kirjaga mahepõllumajanduse – ja seemne osakonna sordi valdkonda aadressile sort@pta.agri.ee 

Seemnete saatmine majanduskatsesse

Katse rajamiseks saadetav seeme ja seemnekartul peab vastama sertifitseeritud seemnele või seemnekartulile kehtestatud nõuetele ning ei tohi olla puhitud või muul viisil keemiliselt töödeldud (v.a. suhkru- ja söödapeet, mais, kaunviljad).

Suviviljade ja heintaimede seemne ning seemnekartuli saatmise tähtaeg on 15. märts, taliviljadel 15. juuli.

Seemned palun saatke aadressil:

Põllumajandusuuringute Keskus
Viljandi Katsekeskus
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa

või tooge aadressil:

Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa

Nii katseaasta kui katseperioodi lõppedes saadab katseasutus taotlejale katsetulemused ja arve katse läbiviimise eest.

Majanduskatsete tasude hinnakirja leiate Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt.

Sordi sordilehes hoidmise tähtaja pikendamine

Põllukultuuri sorte pikendatakse kuni 10 aastat ja puuvilja- ja marjakultuuride sorte kuni 30 aastat, kui on kindlaks tehtud, et sort on säilinud.

Tähtaja pikendamiseks palun esitage avaldus kaks aastat enne sordilehe lõpptähtaja saabumist.

Kultuur Katsekohtade arv Standardproovi kogus Nõutav seemne kogus kokku
Teraviljad, v.a hübriidrukis 4 3 kg 19 kg
Hübriidrukis 4 3 kg 8 kg
Teraviljad (mahe) 1 3 kg 5 kg
Suviraps, -rüps, sinep (seeme) 3 0,2 kg 0,7 kg
Taliraps, -rüps (seeme) 2 0,2 kg 0,7 kg
Põldhernes, põlduba (seeme) 2 3 kg 19 kg
Põldhernes (haljasmass) 1 3 kg 12 kg
Kartul (varane) 2 - 1400 mugulat
Kartul (keskvalmiv, hiline) 2 - 1000 mugulat
Põld-sojauba 1 1,5 kg 10 kg
Õli- ja kiukanep 1 0,5 kg 3 kg
Õli- ja kiulina 1 0,5 kg 5 kg
Silomais 1 - 6 kg
Heintaimed, v.a itaalia ja üheaastane  raihein 1 0,2 kg 0,6 kg
Itaalia ja üheaastane  raihein 1 0,2 kg 1 kg
Ristõieliste haljasväetis- ja vahekultuurid 1 0,2 kg 0,7 kg
Suhkru- ja söödapeet 1 0,3 kg 2 kg

Sordilehte võetakse ka sordid, mis on ette nähtud geneetiliste ressursside säilitamiseks (ehk säilitussordid). Need on sordid, mis on kohanenud Eesti oludega ja mida ohustab kadumine. See tooks kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise.

Säilitussortide sordilehte võetav sort peab olema eristatav, ühtlik ja püsiv ning sellel peab olema sobiv sordinimi. Sellise sordi sordilehte võtmiseks on kehtestatud teatavad erandid.

Taotluse esitamine

Taotlemiseks esitatavad dokumendid palun saatke elektrooniliselt allkirjastatult e-kirjaga mahepõllumajanduse – ja seemne osakonna sordi valdkonda aadressile sort@pta.agri.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Vajalikud dokumendid

 • vormikohane taotlus; 
 • tehniline küsimustik, sh foto puuvilja- ja marjakultuuridel;
 • sordikirjeldus;
 • kasvatamise kogemuse ülevaade (kus ja millal on sorti kasvatatud, millal on riiklikes sordivõrdlus-, teadus- või tootmiskatsetes olnud, rajoonitud, sordilehte võetud, sordiks registreeritud vm ja millised on sorti iseloomustavad omadused);
 • registreerimiskatsete aruanne;
 • geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa number ja kuupäev;
 • geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa number ja kuupäev;
 • geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuurist saadud toote toiduks või söödaks kasutamise korral geneetiliselt muundatud organismi turule viimise otsuse number. 

Taotluse võib esitada sordi omanik või säilitaja (edaspidi taotleja).

Taotluse esitamisel tasuge palun riigilõiv.

Sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus (EÜP)

Säilitussordi puhul ei tehta registreerimiskatseid, kui sordi nõuetekohasust on võimalik tuvastada sordikirjelduse ja muude andmete alusel.

Kui seda ei ole võimalik teha, on kaks võimalust:

 • taotleja teeb registripidaja järelevalve all registreerimiskatse ise või
 • registripidaja tellib säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi registreerimiskatsete läbiviimise Põllumajandusuuringute Keskusest.

Kui te soovite tellida katse katseasutusest teatab registripidaja teile või teie esindajale:

 • registreerimiskatsete läbiviimise koha;
 • tähtaja ja koha registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali kohale toimetamiseks taotleja kulul;
 • registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali koguse, sõltuvalt taimeliigist ja paljundamise viisist.

Seeme või paljundusmaterjal katse rajamiseks peab vastama säilitussordile kehtestatud nõuetele.

Vajadusel küsib katseasutus katseteks vajalikku võrdlussortide seemet või paljundusmaterjali. Võrdlussortideks võivad olla varem aretatud sordid, mis on juba tuntud ja mida aretuse käigus kasutati ristlusvanematena. Kui tegemist on tuletatud sordiga, tuleb katseasutusele või katse läbiviijale edastada ka lähtesordi seeme või paljundusmaterjal.

Säilitussordi nõuetele vastavuse korral koostab katsete teostaja ametliku sordikirjelduse, lähtudes säilitussordi ühtlikkuse nõudest. Kui ühtlikkust hinnatakse mittesordiehtsate taimede põhjal, tuleb kohaldada populatsioonistandardit 10 % usutavuse läve 90 % juures. Vajadusel ja võimalusel võib registripidaja kasutada eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse kindlakstegemiseks ainult ühe aasta jooksul tehtud registreerimiskatsete tulemusi.

Registreerimiskatsete läbiviimise eest tuleb tasuda katsed läbiviinud asutuse (katseasutuse) poolt esitatud arve alusel. Eestis läbiviidavate registreerimiskatsete e EÜP katsete tasud leiate siit.

Sordinimi

Säilitussordi sordilehte taotlemisel tuleb registripidajale esitada sordinime ettepanek. Säilitussordi sordinime ettepanek võib sisaldada ühe või mitu selle sordi ajalooliselt tuntud sordinime.

Säilitussort ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sort võetakse sordilehte, kui seda sorti on Eestis ajalooliselt kasvatatud ja see on siin kohanenud ning kui ta on nõutud ulatuses eristatav, ühtlik ja püsiv ja omab sordinime.

Sordi säilitaja

Sordilehes oleval sordil peab olema selle sordi säilitusaretusega tegelev säilitaja, kes:

 • hoiab alles dokumentatsiooni sordi eelnevate põlvkondade kohta,
 • lubab ametnikul kontrollida taimi või taimset materjali,
 • saadab ametniku nõudmise korral seemne või paljundusmaterjali näidiseid.

Sordi säilitaja esitab registripidaja määratud tähtajaks standardproovi sordi säilimise kontrollimiseks.

Saadetavad seemned peavad vastama säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi seemnele kehtestatud nõuetele ning olema puhtimata. Seemneproovi pakendile tuleb märkida liik, sordinimi, märksõna – säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi standardproov. Sama informatsioon peab olema pandud ka seemneproovi koti sisse.

Seemned palun saatke aadressil:

Põllumajandusuuringute Keskus
Viljandi Katsekeskus
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa

või tooge aadressil:

Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa

Säilitussordi sordilehes hoidmise tähtaja pikendamine

Põllukultuuri sorte pikendatakse kuni 10 aastat ja puuvilja- ja marjakultuuride sorte kuni 30 aastat, kui on kindlaks tehtud, et sort on säilinud.

Komisjoni otsusega 2004/842/EC võib turule viia nende sortide seemneid mille kohta on esitatud taotlus riiklikku sordilehte võtmiseks.

Luba antakse selliste põllu- ja köögiviljakultuuride katsete läbiviimiseks, mida tehakse põllumajandusettevõtetes sortide viljelemise või edasise töötlemisega seotud teabe saamiseks.

Sellise loa saanud katse käigus saadud seemet ei sertifitseerita.

Taotluste esitamine

Taotlemiseks esitatavad dokumendid saatke palun elektrooniliselt allkirjastatult e-kirjaga mahepõllumajanduse – ja seemne osakonna sordivaldkonda aadressil sort@pta.agri.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on suviviljadel  15.mai, taliviljadel 15. juuli.

Vajalikud dokumendid

 • vormikohane taotlus 
 • pilt seemnepakendi etiketist
 • pilt seemnepakendist, mis näitab pakendi sulgemiskohta.

Põllukultuuride ja köögiviljakultuuride taotlemisel on nõuded erinevad.

Põllukultuurid

Taotlusi saab esitada põllukultuuride sortide kohta, mille sordilehte võtmise taotlus on esitatud Eestis. Siia kuuluvad söödakultuuride, teravilja-, peedi-, õli- ja kiukultuuride ning kartuli sordid nendest liikidest, mis kuuluvad sertifitseerimisele Eestis ja Euroopa Liidus.

Taotluse võib esitada sordi omanik, esindaja või säilitaja.

Taotlusel  tuleb esitada järgmine teave:

 • kavandatud tootmiskatsed;
 • liikmesriik (-riigid), kus katsed tehakse;
 • sordikirjeldus;
 • sordi säilitamine.

Kavandatud tootmiskatsete kohta märkige palun taotluses ära katse asukoht ja  millises mahus te katse rajate. Katse planeerimisel tuleb arvesse võtta Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruses nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" vastavale liigile kehtestatud koguseid.

Liikmesriik või –riigid. Taotlusele tuleb märkida, kui sama sordi kohta on esitatud samalaadne taotlus mõnes teises liikmesriigis.

Sordikirjeldus. Kuna tegu on uute sortidega, mis ei ole veel üheski liikmesriigis registreeritud ega sordilehte kantud, siis ei ole nad veel eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse (EÜP) katseid lõpetanud ega oma ametlikku sordikirjeldust. Kui on saadaval juba esimese EÜP katseaasta vahekokkuvõte, siis palun lisage see. Sordikirjeldus on vajalik katsete kontrollimisel sordi eristamiseks.

Sordi säilitamine. Lisatakse sordi säilitamise skeem.

Köögiviljakultuurid

Taotlusi saab esitada nende köögiviljasortide kohta, mille sordilehte võtmise taotlus on esitatud Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riigis (Island, Norra, Šveits).

Siia kuuluvad köögiviljakultuuride sordid nendest liikidest, mis kuuluvad sertifitseerimisele Eestis ja Euroopa Liidus.

Taotluse võib esitada sordi omanik, esindaja või säilitaja.

Taotlusel  tuleb esitada järgmine teave:

 • kavandatud tootmiskatsed;
 • liikmesriik (-riigid), kus katsed tehakse;
 • sordikirjeldus;
 • sordi säilitamine.

Katseks kasutatav seeme peab vastama selle liigi sertifitseerimisele kehtivatele nõuetele, mis on põllumajandusministri määrustega kehtestatud.

Luba antakse üheks aastaks.

Pärast tootmiskatse lõppu saatke palun kokkuvõtte katsetulemustest PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonda.

Loa pikendamine

Loa kehtivust saab pikendada kõige rohkem kaks korda ühe aasta pikkuste ajavahemike kaupa.

Loa pikendamise taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • viide algsele loale;
 • mis tahes olemasolev teave, mis täiendab juba esitatud teavet ametliku loa saanud sordi kirjelduse, säilitamise ja/või viljelemisega seotud praktiliste kogemuste põhjal saadud teadmiste kohta;
 • tõendavad dokumendid, et asjaomase sordi hindamine kataloogi kandmiseks alles kestab, kui need pole registripidajale teisiti kättesaadavad,

Luba kaotab kehtivuse sordilehte kandmise taotluse tagasivõtmise või tagasilükkamisega või sordi sordilehte võtmisega.

Geneetiliselt muundatud sordi puhul võib loa anda üksnes juhul, kui on võetud kõik vajalikud meetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Geneetiliselt muundatud materjalile antakse luba kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ (1) alusel või määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel.

Viimati uuendatud 11.02.2021