Taimekaitsevahendi turustamine

Taimekaitsevahendi turustaja on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas hulgimüüja, jaemüüja, edasimüüja ja tarnija, kes laseb taimekaitsevahendi turule. Taimekaitsevahendi turustamisega tegeleda soovijad peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kontrollib igal aastal umbes 150 turustuskohas ja hulgilaos taimekaitsevahendite hoiustamistingimusi ning kõikide turustamise nõuete täitmist. Vajadusel võetakse taimekaitsevahendist proov selle koostise määramiseks. Samuti pööratakse enam tähelepanu taimekaitsevahendite müügi ja reklaamiga seotud veebilehtedele ning kontrollitakse seal esitatud informatsiooni korrektsust. Enamik kontrolle viiakse läbi märtsist maini.

Kontrolltoimingute paremaks ja kiiremaks sujumiseks soovitame ettevõtjal eelnevalt valmistuda.

Nõuded taimekaitsevahendi turustamisel

1. Kontrollige oma turustuskoha andmete õigsust PTA taimekaitse registris (vaata siit). Kui esineb erinevusi, siis oma taotlust saate muuta Maaeluministeeriumi kliendiportaalis (vaata siit). Allpool ka juhend kliendiportaali kasutamiseks. Juhul kui teie ettevõte omab taimekaitsevahendite müügi ja reklaamiga seotud veebilehte, kontrollige sealgi esitatud andmete õigsust.

2. Hoidke käepärast järgmised andmed ja dokumendid:

  • taimekaitsetunnistus,
  • professionaalsele kasutajale mõeldud taimekaitsevahendite müügiarvestus,
  • kauba ostu/müüki tõendavad arved,
  • taimekaitsevahenditega seotud saatedokumendid.

3. Võimaldage kontrolli käigus juurdepääs turustatavatele taimekaitsevahenditele ning hoiuruumile, et kontrollida nende nõuetele vastavust.

Taimekaitseseadusega on taimekaitsevahendite turustuskohtadele seatud järgnevad nõuded.

  • Turustuskoha andmed peavad olema registreeritud taimekaitseregistris (vaata siit). Kindlasti peab iga turustaja kontrollima, kas tema andmed (kontaktid) on korrektsed registris.
  • Turustuskohas peab olema piisavalt töötajaid, kes on läbinud taimekaitsekoolituse ning omavad taimekaitsetunnistust, et kasutajatele toodete kohta igakülgset teavet jagada.
  • Taimekaitsevahendit tuleb hoiustada ning turustada eraldi toidust, ravimitest ja söödast.
  • Hoiu- ja turustuskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid ning on keelatud ka taimekaitsevahendite ümber pakendamine.
  • Turustajal on kohustus taimekaitsetunnistuse alusel müüdavate taimekaitsevahendite üle arvestuse pidamine.

Kõikide taimekaitsevahendite pakendid ja infolehed peavad vastama registris toodud andmetele. Iga taimekaitsevahend on turule lubatud kindlatel tingimustel ning seetõttu peab pakendil toodud info olema äärmiselt korrektne.

Vead toote märgistusel võivad põhjustada taimekaitsevahendi väära kasutamise, mis omakorda võib tekitada ohu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Taimekaitsevahendite turustamise kontrollides vaadatakse üle kõik eelpool mainitud nõuded ning taimekaitsevahendite turustamisega seotud dokumentatsioon. Puuduste avastamisel kõrvaldatakse vigased tooted müügilt ja vormistatakse ettekirjutus puuduste likvideerimiseks.

Info:
Kaisa Vahtmäe
taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialist
tel 504 5201
kaisa.vahtmae@pta.agri.ee

Viimati uuendatud 20.07.2021