Toidukvaliteedikavad

Toidukvaliteedikava on üks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika meetmetest, mis on kavandatud edendama maaelu ja põllumajanduslikku tootmist ning suunatud tootearendusele, traditsiooniliste toodete taasavastamisele, turustamise ja ühistegevuse edendamisele.

Toidukvaliteedikava tunnustamist saab taotleda ainult tunnustatud tootjarühm. Tootjarühm on tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing, kes turustab ühiselt toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangut.

Tootjarühma liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega tegelevat ettevõtjat, kes toodavad, töötlevad ja turustavad tootjarühma põhitoodet ühise eeskirja alusel.

Toidukvaliteedikavad on avatud ka kõigile teistele tootjatele, kes ei kuulu toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma liikmete hulka, kuid kes täidavad kõiki toidukvaliteedikavas osalemiseks esitatud nõudeid:

 • osaleja on põllumajandustoodete tootja või töötleja;
 • osaleja järgib toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõudeid;
 • osaleja peab arvestust toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote tootmise ja turustamise üle.

Osalejale ei tohi olla tehtud ettekirjutusi toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõuetele mittevastavuse osas toidukvaliteedikavas osalemise aastale vahetult eelnenud aasta jooksul.

Toidukvaliteedikava raames toodetud toode peab olema sobilik inimtoiduks ning realiseeritav jaekaubanduses.

Lõpptoote põhitooraine peab pärinema 100% ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangust.

Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode peab olema kõrgema kvaliteediga kui tavatoode või omab eriomadusi, milliseid tavatoodetel ei ole.

Toote erilisus võib olla tingitud:

 • erilisest tootmis- ja/või töötlemisprotsessi kasutamisest, mille tulemusel saadakse eriliste omadustega lõpptoode;
 • erilise põllumajandusliku tootmismeetodi kasutamisest, mille nõuded inimeste, loomade, taimede tervisele, loomade heaolule või keskkonnale on oluliselt kõrgemad tavanõuetest.

Toidukvaliteedikava haldava tootjarühma poolt vastu võetud eeskiri peab sisaldama:

 • kavas osalemise tingimusi ja korda;
 • lõpptoodete loetelu;
 • kavas osalejale kohustuslikku toidukvaliteedikava raames toodetava toote tootmismeetodi kirjeldust ehk toote spetsifikatsiooni. Lõpptoote tooraine tootmisprotsessi (välja tuua erinõuded loomade tõule, söödale, söötmisele, pidamisele, taimekasvatusmeetodile, sordile jne). Toorainest lõpptoote valmistamise töötlemisprotsessi või kui töötlemine ja pakendamine toimuvad eraldi mitmes etapis, siis kõikide etappide kirjeldused (vajadusel välja tuua erinõuded töötlemisprotsessile, pakendamisele);
 • põhinäitajad, mille alusel saab kontrollida lõpptoote erilisi omadusi ja kvaliteeti ja/või kohustusliku tootmismeetodi nõuete järgimist.

Tootmismeetodi kirjeldus peab võimaldama toodet kontrollida täies ulatuses lõpptoote tooraine tootmisest kuni turustamiseni kõikides etappides.

Tunnustamise taotlemiseks tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • toidukvaliteedikava eeskirja ärakiri;
 • toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja ärakiri;
 • toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuete järgimist kontrolliva sertifitseerimisorgani ülesandeid täitva isiku pädevust tõendava dokumendi ärakiri.

PTA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja teeb tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast.

Toidukvaliteedikava tunnustamise otsus on tähtajatu.

Tunnustamise otsust muudetakse, kui:

 • muutuvad erinõuded viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta;
 • muutuvad erinõuded märgistuse kohta;
 • muutuvad kontrolliva sertifitseerimisorgani ülesandeid täitva isiku kontaktandmed.

Tunnustamise otsuse muutmiseks peab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) esitama:

 • vormikohase avalduse;
 • põhjenduse tunnustamise otsuse muutmise vajalikkuse kohta;
 • muudetud toidukvaliteedikava eeskirja;
 • toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja.

PTA teeb tunnustamise otsuse muutmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast.

Tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks:

 • avalduse alusel;
 • kui järelevalve käigus selgub, et toidukvaliteedikava ei vasta esitatud nõuetele;
 • kui õigusrikkumist ei ole lõpetatud ettekirjutuse täitmise tähtajaks;
 • kui tootjarühm ei võimalda teostada järelevalvet.

Viimati uuendatud 23.09.2021