Vedajate koolitus

Puudulik heaolu on sageli tingitud teadmiste puudumisest. Seetõttu peaksid kõik loomadega vedamise ajal kokkupuutuvad isikud eeltingimusena omama vastavat väljaõpet ning koolitust võivad pakkuda ainult pädevate asutuste poolt heakskiidetud organisatsioonid.

Nõuded loomade vedamisele sätestab Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal.

Määruse artiklis 6, mis käsitleb vedajaid, öeldakse, et koduhobuslasi või koduloomadena peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu või kodulinde vedavat maanteesõidukit tohib juhtida või sellel saatjana tegutseda ainult isik kellel on pädeva asutuse poolt väljastatud vastav luba - pädevustunnistus. Pädevustunnistuse saamiseks peavad maanteesõidukite autojuhid ja saatjad olema edukalt lõpetanud koolituse ja sooritanud eksami.

Pädevustunnistuse väljastab PTA peale vastava koolituse läbimist.

Pädevustunnistust ei nõuta vedajatelt kes veavad loomi lähtekohast kõige enam 65 km kaugusel asuvasse sihtkohta või  vedamisel loomapidajate poolt, kes kasutavad neile kuuluvaid liikureid või veovahendeid teatavat liiki loomade veoks geograafiliste tingimuste tõttu seoses hooajalise rändkarjatamisega ja talupidajate oma loomade vedamisele neile endile kuuluvate veovahenditega kõige enam 50 km kaugusele loomade pidamise kohast.

Aegunud pädevustunnistuse pikendamiseks tuleb PTA-le esitada pädevustunnistuse väljastamise taotlus, mille saab alla laadida kodulehelt veoga seonduvate dokumentide loetelust. Võib esitada ka vabas vormis avalduse, kuid see peab sisaldama samu andmeid. Pädevustunnistus pikendatakse, kui isikul puuduvad loomade veonõuete rikkumised Euroopa Liidu territooriumil.

Loomaveokijuhtide koolitust korraldab Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool.

Viimati uuendatud 02.02.2021