Lemmikloomaga reisimine

Lemmikloomaga reisi planeerides tutvu alati enne reisi sihtriigi nõuetega. Nõuded võivad erineda sõltuvalt lähte- ja sihtriigist, loomaligist, looma vanusest ja reisi eesmärgist.

Lemmikloom on loom, kes on kaasas tema omanikel või omanike nimetatud vastutavatel isikutel (volitatud isik) ning pole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks. Nendeks lemmikloomadeks võivad olla koerad, kassid, valgetuhkrud, selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud), roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid), närilised ja koduküülikud, mõned linnuliigid.

Mittekaubandusliku liikumise tingimused:

1. Reisijaga kaasas olevate loomade (kasside, koerte ja valgetuhkrute) maksimaalne arv on 5.

Reisijaga kaasasolevate koerte, kasside ning valgetuhkrute maksimaalne arv võib olla suurem kui 5 järgmiste tingimuste täitmisel:

 • lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise eesmärk on osalemine võistlustel, näitustel või spordiüritustel või treenimine selliste ürituste jaoks;
 • omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, mis tõendab, et loomad on registreeritud eelpoolnimetatud üritustel osalemiseks;
 • loomad on vanemad kui 6 kuud.

2. Loomad reisivad aninult koos omaniku või volitatud isikuga. Erandina eeltoodust võib lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine toimuda ka kuni 5 päeva ennem või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest või seotud sellega. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist (näiteks lennuki- või laevapiletid).

3. Liikumise eesmärk pole loomade müümine ega muud moodi omandiõiguse üleandmine (näiteks omaniku vahetamine).

Juhul kui:

 • reisitakse koos loomadega, keda peetakse küll lemmikloomana, kuid kes ei kuulu eespool nimetatud liikidesse (näiteks kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud, minisead, vähid ja teised loomad);
 • loomi on rohkem kui 5;
 • loomade liikumise eesmärk on kaubanduslik;
 • loomadel pole kaasas omanikku või omaniku poolt volitatud isikut,

kehtivad loomade liikumisel EL-i liikmesriikide vahel (kauplemine) või sissetoomisel ühendusevälistest riikidest (import) loomade kaubanduslikku liikumist reguleerivad nõuded ja sellised loomad ja linnud alluvad veterinaarkontrollile.

NB! Alates 01.01.2021 Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) lahkub Euroopa Liidust ja lemmikloomaga reisides tuleb lähtuda rubriigis "Reisimine Eestisse väljaspoolt Euroopa Liitu" loetletud nõuetest. Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi samaväärsed reeglid.

Selleks, et tuua koera või kassi Venemaalt või Valgevenest Eestisse loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Koerad ja kassid peavad olema märgistatud mikrokiibiga;

2. Koerad ja kassid peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsiin peab olema kehtiv terve reisi kestel. Vaktsineerimise ajal peab lemmikloom olema vähemalt 12 nädalat vana. Vaktsineerimine marutaudi vastu peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamist või näidu lugemise kuupäeva ja selle kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ning kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi.

NB! Marutaudi vastu vaktsineerimata kutsikate ja kassipoegade mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile kolmandatest riikidest on keelatud!

Seega, kui kutsikas või kassipoeg oli vaktsineeritud 12-nädalaselt, siis minimaalne looma vanus Eestisse toomisel võib olla 15-nädalat (12 nädalat + 21 päeva).

3. Marutaudi antikehade tiitri pole vaja määrata, kui koerad ja kassid saabuvad Venemaalt või Valgevenest.

4. Loomaga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat. Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega inglise keeles ning see kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast.

5. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

6. Koerte toomisel Eestisse ei  nõuta paelussi Echinococcus multilocularise vastast tõrjet (ussitõrje).

Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Rohkem infot leiate "Reisimine Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu" rubriigis.

Selleks, et tuua koera või kassi Ukrainast Eestisse loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Koerad ja kassid peavad olema märgistatud mikrokiibiga;

2. Koerad ja kassid peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsiin peab olema kehtiv terve reisi kestel. Vaktsineerimise ajal peab lemmikloom olema vähemalt 12 nädalat vana. Vaktsineerimine marutaudi vastu peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamist või näidu lugemise kuupäeva ja selle kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ning kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi.

NB! Marutaudi vastu vaktsineerimata kutsikate ja kassipoegade mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile kolmandatest riikidest on keelatud!

3. Lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele peab Ukrainast saabuvatel koertel ja kassidel olema määratud tunnustatud laboratooriumis marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ml või rohkem. Nõuetekohase antikehade tiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris.

Seega, kui kutsikas või kassipoeg oli vaktsineeritud 12-nädalaselt ja marutaudi antikehade tiiter oli määratud 30 päeva möödumisel, siis minimaalne looma vanus Eestisse toomisel on ligikaudu 7 kuud (12 nädalat + 30 päeva + 3 kuud).

4. Loomaga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat. Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega inglise keeles ning see kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast.

5. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

6. Koerte toomisel Eestisse ei  nõuta paelussi Echinococcus multilocularise vastast tõrjet (ussitõrje).

Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Rohkem infot leiate "Reisimine Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu" rubriigis.

Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkurut mittekaubanduslikul eesmärgil Eestisse teistest EL liikmesriigidest peavad olema täidetud järgnevad nõuded.

Samaväärsed tingimused kehtivad Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, San Marinost, Vatikani Linnriigist ja Norrast saabuvatele lemmikloomadele.

NB! Alates 01.01.2021 Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) lahkub Euroopa Liidust ja lemmikloomaga reisides tuleb lähtuda rubriigis "Reisimine Eestisse väljaspoolt Euroopa Liitu" loetletud nõuetest. Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi samaväärsed reeglid.

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibiga  või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011. Mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid. Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga enne marutaudi vastu vaktsineerimist.
 1. Loomaga peab kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst. Passi peab olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number, andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.
 1. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Vaktsineerimine peab olema kehtiv kogu reisi vältel. Esmase vaktsineerimise korral peab lemmikloom olema vähemalt 12 nädala vananune. Vaktsineerimine marutaudi vastu peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamist või näidu lugemise kuupäeva ning selle kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist. Vaktsiini mõju kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi. Korduvvaktsineerimist tuleb käsitleda esmasena, kui see ei toimunud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Marutaudi vastu vaktsineerimata kutsikate, kassipoegade ja valgetuhkru poegade mittekaubandulik liikumine teistest ELi liikmesriikidest Eesti territooriumile on lubatud (vaata lähemalt peatükis "Liikumine kutsikate, kassipoegade või valgetuhkru poegadega").

 1. Koerte toomisel Eestisse ei  nõuta paelussi Echinococcus multilocularise vastast tõrjet (ussitõrje).

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide (PDF) kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Selleks, et sõita kassi, koera, või valgetuhkuruga mittekaubanduslikul eesmärgil Eestist teistesse EL-i liikmesriikidesse peavad olema täidetud järgmised nõuded:

NB! Alates 01.01.2021 Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, kuid Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi samaväärsed reeglid. Enne lemmikloomaga reisimist tutvu Ühendkuningriigi pädeva asutuse kodulehel oleva infoga.

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011. Mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid. Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga enne marutaudi vastu vaktsineerimist.
 1. Loomaga peab kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.
 1. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Reisi ajal vaktsineerimine peab olema kehtiv. Vaktsineerimise ajal lemmikloom peab olema vähemalt 12 nädalat vana. Vaktsineerimine marutaudi vastu peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva ja selle kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi. Korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud  eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

 

Mõned ELi liikmesriigid lubavad marutaudi vastu vaktsineerimata kutsikate, kassipoegade ja valgetuhkru poegade liikumist riigi territooriumile. Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid (vaata lähemalt peatükis "Liikumine kutsikate, kassipoegade või valgetuhkru poegadega").

 

 1. Koerte viimisel Põhja-Iirimaale, Maltale, Iirimaale, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje (ussitõrje). Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

Käesolevas peatükis käsitletud nõuded ei laiene järgmistele EL-i välistele riikidele: Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik ja Norra. Eelnimetatud riike käsitletakse Euroopa Liidu liikmeriikidena.

NB! Alates 01.01.2021 Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) lahkub Euroopa Liidust ja lemmikloomaga reisides tuleb lähtuda selles rubriigis loetletud nõuetest. Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi samaväärsed reeglid.

Selleks, et tuua kassi, koera, või valgetuhkurut mittekaubanduslikul eesmärgil Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibiga või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011. Mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid. Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga enne marutaudi vastu vaktsineerimist.
 1. Loomaga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni rakendmääruse (EL) nr 577/2013 lisa IV osas 1 esitatud näidisega. Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega inglise keeles ning see kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast. Meretranspordi puhul pikeneb sertifikaadi kehtivus merereisi kestuse võrra. Teistesse liikmesriikidesse edasiliikumise korral on käesolev sertifikaat kehtiv alates dokumentide ja identsusekontrolli kuupäevast, kokku kuni 4 kuud või kuni marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse aegumiskuupäevani, sõltuvalt sellest, milline neist kuupäevadest on kõige varasem.

     EL-i päritolu loomade taassisenemisel ühendusevälistest riikidest ei ole vaja täita   veterinaarsertifikaati, vaid identifitseerimisdokumendina piisab ka  Euroopa Liidu lemmikloomapassist.

.

 1. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

.

 1. Kolmandatest riikidest saabuvad, koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad omama kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist. Vaktsineerimise ajal peab lemmikloom olema vähemalt 12 nädalat vana. Vaktsineerimine marutaudi vastu peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamist või näidu lugemise kuupäeva ja selle kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ning kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi. Korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

         Kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile kolmandatest riikidest pole lubatud .

 

 1.  Lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele peab teatud kolmandatest riikidest saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel olema määratud tunnustatud laboratooriumis marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ml või rohkem. Nõuetekohase antikehade tiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris. Andmed marutaudi antikehade tiitrimise kohta peavad olema kantud sertifikaadile. Sertifikaadile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastuse originaal. Testi ei tule korrata pärast rahuldava tulemuse (0,5 ühikut/ml või rohkem) saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine marutaudi vastu eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Marutaudi antikehade tiitri pole vaja määrata, kui koerad, kassid või valgetuhkrud saabuvad (määruse 577/2013 II lisa 2.osas) loetletud riikidest:

Ascensioni saar Bermuda Hongkong Mehhiko Sint-Maarten
Araabia Ühendemiraadid Bonaire Jamaica Malaisia Trinidad ja Tobago
Antigua ja Barbuda Sint Eustatius ja Saba Jaapan Uus-Kaledoonia Taiwan
Argentina Valgevene Saint Kitts ja Nevis Uus-Meremaa Ameerika Ühendriigid
Austraalia Kanada Kaimanisaared Prantsuse Polüneesia Ameerika Samoa, Guam, Põhja Mariaanid, Puerto Rico, USA Neitsisaared
Aruba Tšiili Saint Lucia Saint-Pierre ja Miquelon Saint Vincent ja Grenadiinid
Bosnia ja Hertsegoviina Curacao Monserrat Venemaa Briti Neitsisaared
Barbados Fidži Põhja-Makedoonia Singapur Vanuatu
Bahrein Falklandi saared Mauritius Saint Helena Wallis ja Futuna
Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) (al. 01.01.2021) Guernsey (al. 01.01.2021) Mani saar (al. 01.01.2021) Jersey (al. 01.01.2021)

Juhul kui loomad läbivad transiidina nimekirjas loetlemata riike, peab loomal olema kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud transiitdeklaratsioon, mis tõendab, et ühendusevälistest riikidest või territoriumitelt sissetoodavad loomad pole transiidil läbi tunnustamata riikide kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ega väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt.

Euroopa Liitu taassisenemine

Euroopa Liidu päritolu loomadel või Andorra, Šveitsi, Islandi, Liechtensteini, Monaco, Norra, San Marino, Vatikani Linnriigi, Fääri saarte, Gibraltari või Gröönimaa päritolu loomadel, kes taassisenevad Euroopa Liitu loetlemata kolmandatest riikidest või territooriumidelt peab sertifikaadi asemel kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, kuhu peavad olema kantud marutaudi antikehade tiitrimise tulemus, mis tehti enne Euroopa Liidu või eelpoolniimetatud riikide territooriumilt lahkumist. Passile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav originaalne laborvastus. Liikumisel loetlemata riikidesse pole vajalik 3-kuuline liikumiseelne ooteperiood põhjusel, et marutaud pole Euroopa Liidu liikmesriikides endeemiline.

 1.  Koerte viimisel Põhja-Iirimaale, Maltale, Iirimaale, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi või sertifikaadi vastavas osas.

Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide (PDF) kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Euroopa Komisjoni Otsus 2007/25 - kehtestab kaitsemeetmed seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse.

NB! Enamuste kodulindude  (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud)  liikumine reisijaga kaasaoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad impordi veterinaarkontrollile.

Omanikega kaasasolevate lemmiklindudega peab olema kaasas lähtekohaks oleva 3. riigi ametliku veterinaararsti poolt väljastatud veterinaarsertifikaat (II Lisa) koos omaniku deklaratsiooniga (III Lisa). Kaasasolevate lemmiklindude maksimaalne arv on 5.

Lisaks peab täidetud olema üks järgmistest tingimustest:

 • linnud on olnud  30 päeva ekspordieelses karantiinis EK määruses nr.  206/2010/EU I lisa 1.osas või II lisa 1. osas loetletud 3. riigis asuvas lähtekohas; või
 • linnud allutatakse pärast sissevedu 30 päevasele karantiinile sihtliimesriigis tunnustatud lindude karantiinikeskuses ( Määrus ( EÜ) nr. 318/2007 art 6 lg. 1); või
 • linnud on viimase 6 kuu jooksul ja mitte hiljem kui 60 päeva ennem väljaviimist vaktsineeritud ja vähemalt 1 kord revaktsineeritud lindude gripi H5 ja H7 alatüübi vastu; või
 • linnud on olnud enne riigist väljaviimist vähemalt 10 päeva isoleerituna ning selle aja jooksul on nendelt võetud proovid uurimaks H5 ja H7 alatüübi antigeenide või genoomi olemasolu. Proovid ei tohi olla võetud varem kui kolmandal isolatsioonipäeval, ning
 • linnud on viidud majapidamisse või teise elukohta Eurropa Liidus ning neid ei ole lubatud viia etendustele, näitustele või muudele linde koondavatele kogunemistele 30 päeva jooksul pärast nende liitu toomist.

Kõik teostatud uuringud ja vaktsineerimised peavad olema märgitud sertifikaadile.

Linnud peavad läbima kliinilise kontrolli lähetamiskuupäeval, või 48 tunni jooksul või viimase tööpäeva jooksul enne lähetamiskuupäeva ja neil puuduvad ilmsed haigustunnused.

Linnud peavad olema identifitseeritud näiteks kinnitava lipiku, jalarõnga, kiibi või märgi abil.

Kui kontrollimisel selgub, et linnud ei vasta eeltoodud nõuetele, kohaldatakse määruse (EÜ) 576/2013 artiklit 35.

Vastavalt Euroopa Komisjoni Otsusele 2007/25 kolmandatest riikidest pärinevate reisijaga kaasasolevate lemmiklindude sisseveoks lubatud piiriületuskohad Eesti Vabariigi piiril.

 • Koidula
 • Luhamaa
 • Narva maantee 1
 • Narva maantee 2 ( ainult jalakäijatele)
 • Narva raudtee
 • Saatse
 • Tallinna Lennujaam

Lemmiklindude sisseveole Andorrast, Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ja Vatikani Linnriigist ei kehtestata mingisuguseid piiranguid.

Failid:

Teistest EL-i liikmesriikidest (k.a. Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik ja Norra) on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Need loomad võivad olla:

 1. vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või
 2. 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine pole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis, kui sihtliikmesriik on Eesti.

Teistesse EL liikmesriikidesse reisimiseks tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on reguleeritud liikmesriigi poolt. EL-i riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

Kui liikmesriik on otsustanud marutaudivastase vaktsineerimise erandit mitte kohaldada, siis marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloomade sissetoomine (s.h. transiit) riigi territooriumile on keelatud.

Kolmandatest riikidest pole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

NB! Alates 01.01.2021 Ühendkuningriigist (v.a. Põhja-Iirimaalt) ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad peavad olema märgistatud mikrokiibiga. Mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

2. Euroopa Liidu lemmikloomapass. EL-i päritolu loomade sisenemisel Eestisse on identifitseerimisdokumendina nõutav EL-i lemmikloomapass. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, mikrokiibi number (paigaldamise ja/või lugemise kuupäevad) ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta (v.a. vaktsineerimata alla 12 nädalased kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad)

3. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib koos emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist vaktsineeritud marutaudi vastu, mis vastab kehtivusnõuetele.

4. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud või EL-i lemmiklooma passiga kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata noorte loomade deklaratsioon, mis tõendab, et loomadel pole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

5. Kutsikate viimisel Põhja-Iirimale, Maltale, Iirimaale, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje (ussitõrje). Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

Lemmikloomade viimisel ühendusevälistesse riikidesse tuleb järgida sihtriigi nõudeid. Enamus ühenduseväliseid riike nõuab lemmikloomaga sisenemisel  veterinaarsertifikaati, mille saamiseks tuleb esitada Põllumajandus- ja Toiduameti asukohajärgsele esindusele taotlus sertifikaadi saamiseks Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu. Taotluse esitamise juhendvideot vaata siit.

Põllumajandus- ja Toiduameti esinduste kontaktandmed.

Teiste lemmikloomade all peetakse silmas selgrootuid (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid), troopilisi dekoratiivkalasid, kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud), roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid), närilisi ja koduküülikud ning mõningaid linnuliike.

EL pole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Euroopa Liidu riikide ja mõnede maailma riikide viiteid vaata allpool.

Viimati uuendatud 02.09.2021