Väetise pakend ja märgistus

Üldine reegel on, et väetis peab olema nõuetekohase kasutamise korral ohutu inimeste ja loomade tervisele, samuti varale ja keskkonnale.

Nõuded väetise pakendile ja teabelehele on kehtestatud Väetiseseaduse» § 8 lõike 5 alusel määrusega Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele (Põllumajandusministri 15.07.2009. a määrus nr 77)

Nõuded väetise pakendile:

 • väetise pakendi materjal ja ehitus peavad tagama, et säiliksid tootja garanteeritud väetise omadused;

 • väetise käsitsemine peab olema ohutu väetise tootjalt tarbijani liikumise kestel;

 • tarbijale tohib turustada väetist suletud müügipakendis, mida ei saa pärast avamist enam esialgsel viisil sulgeda;

 • väetise müügipakendil peab olema selgesti nähtav, loetav ja kustumatu eestikeelne märgistus, mis kirjeldab üheselt mõistetavalt väetise koostist ning selle kasutamise otstarvet ja tingimusi;

 • kui teavet ei ole selle kuju või mõõtmete tõttu võimalik kanda väetise pakendile või kui tegemist on puisteväetisega, kantakse märgistus kaasasolevale teabelehele.

Märgistus peab sisaldama:

 • väetise liiginimetus (NPK väetis, rauasool, kaaliumkloriid);

 • andmed väetise koostise kohta (üldlämmastik (N) 20%, nitraatlämmastik 10%, ammooniumlämmastik 5%, karbamiidlämmastik 5%, tsitraatlahustuv difosforpentaoksiid (P2O5) 5%, vees lahustuv difosforpentaoksiid (P2O5) 4%, vees lahustuv dikaaliumoksiid (K2O) 5%);

 • väetise kogus massiühikutes;

 • väetise tootja, Eestisse toimetaja ja pakendaja, kui pakendaja erineb Eestisse toimetajast, nimi ja aadress;

 • väetise valmistamise kuupäev või väetisepartii number;

 • vedelväetise puhul säilitustemperatuur ja lisajuhised õnnetusjuhtumi vältimiseks;

 • mehhaaniliselt segatud väetise puhul sõna“seguväetis”;

 • ohu-ja hoiatuslaused ning ohusümbolid (piktogrammid) vastavalt kemikaaliseadusele ning järgides CLP määrust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1272/2008) kui väetis on liigitatud ohtlikuks (kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraat võib põhjustada süttimist GHS03);

 • kui väetis sisaldab mikroelemente, peab märgistusel olema sõna “mikroelementidega” või “sisaldab”, millele järgnevad väetises sisalduvate mikroelementide nimetused ja nende keemilised sümbolid;

 • toiteelemendid võib avaldada märgistusel nii elemendina kui oksiidina, välja arvatud mikroelemendid ja lämmastik, mis avaldatakse ainult elemendina.

Väetise ostjal on õigus küsida väetise nõuetekohasust tõendavat dokumenti. Väetise nõuetekohasuse tõendamise eest vastutab Eestisse toimetamise puhul isik, kelle nimele väetis on registreeritud, Eestis pakendatud väetise puhul väetise pakendaja, pakendamata väetise (puisteväetise) puhul turusta.

Viimati uuendatud 20.11.2020