Kasulik meelespea maasikakasvatajale, müüjale ja tarbijale.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on võtnud sel aastal teravdatud tähelepanu alla maasikate päritolu kontrolli ning nõuetele vastavuse. Siit lehelt leiad kogu info nii tarbijale, ettevõtjale kui kasvatajale.

Tarbijale mõeldud infost leiad, kuidas turul maasikaid valida. Saad teada, kuidas hinnata marja värskust ja mida teha kahtluse korral, kas pakutav kaup on ikka Eesti päritolu. Lisaks anname nõu, kuidas kontrollida mahemaasikate kasvatajate ehtsust. Kõik mahekasvatajad on kirjas mahetootjate registris, mis on avalik ja leitav PTA kodulehel.

Asjakohast teavet ja nõuandeid leiavad ka maasikamüüjad. Näiteks peab päritoluriigi täisnimi olema selgelt ja arusaadavalt kuvatud ega tohi tarbijat eksitada.  

Kaupmeestele mõeldud meelespeas on kirjas, et puu- ja köögiviljad peavad olema terved ja värsked ehk vastama kvaliteedimiinimumnõuetele. Toote pakendamisel tuleb jälgida konkreetse aiasaaduse pakendusnõudeid, mis tähendab seda, et tootjad ja pakendajad peavad pakendil esitama toote päritolu. 

Värske puu- ja köögivilja müüja peab olema valmis esitama järelevalveametnikule müügikohas saatedokumendi ning tagama, et esitatud info kuvamine vastaks nõuetele. Kordame üle ka toidu hoiustamisnõuded, et toidu saastumise risk oleks minimaalne.

Kõikide turustamisstandarditega hõlmatud värske puu- ja köögivilja kvaliteedi ja/või märgistusega seotud küsimuste korral pöördu PTA turukorralduse valdkonna ametnike poole e-posti aadressil aiandus@pta.agri.ee

Kasulik info

Kasuta maasikate kasvatamisel vaid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite registri leiad PTA kodulehelt.
Taimekaitsetunnistus peab olema nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö tegijatel. Kontrolli tunnistuse kehtivust siit.

1. Kasuta taimekaitsevahendit ainult loas määratud ja märgistusele vastavatel tingimustel:

 • jälgi, et vahend on lubatud antud kultuuril ja kasutuskohas kasutada
 • veendu, et kasutad õiget kulunormi
 • tee töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg jm)
 • pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
 • arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude läheduses pritsimisel ja teiste märgistusel toodud puhvertsoonidega ja kasutuspiirangutega

2. Pea kinni kehtivatest veekaitsevööndi nõuetest (kui toote infolehel ei ole märgitud täiendavaid piiranguid):

 • Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m
 • teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel – 10 m
 • peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m

Taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud allikatele ja karstilehtritele lähemal kui 10 m (oluliste allikate ja karstilehtrite puhul nitraaditundlikul alal 50 m).

3. Taimekaitsevahendi kasutamisel pea kinni taimekaitsetöö ohutusnõuetest:

 • jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal
 • tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendid on loputatud töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda
 • veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka umbrohte (välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on vastav märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ajal, sel juhul võib töid teha kl 22.00–05.00)
 • jälgi, et tuule kiirus pritsimise ajal ei ületaks 4 m/s
 • arvesta ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine
 • jälgi, et õhutemperatuur ei ületaks 25ºC
 • veendu, et kasutatav prits on töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli
 • kasuta nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid

4. Pea kinni ohutusnõuetest ka taimekaitsevahendite kasutamisel kasvuhoones. 

5. Arvesta integreeritud taimekaitse põhimõtetega:

 • kasuta viljavaheldust
 • väeta ja lupja tasakaalustatult
 • eelista haiguskindlamaid ja vastupanuvõimelisemaid sorte
 • soodusta kasulike organismide levikut
 • puhasta hoolikalt kasutatavaid töövahendeid ja masinaid
 • hinda tõrjevajadust ja rakenda taimekaitset ainult vajadusel
 • eelista mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid

6. Täida põlluraamatut õigeaegselt (hiljemalt 10 päeva jooksul) või pea arvestust taimekaitsevahendite kasutamise üle muul viisil.

7. Jälgi, et taimekaitsevahendi hoiustamine vastab nõuetele:

 • hoiuruum on lukustatav ja märgistatud
 • hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, ventilatsioon jne)
 • hoiukohas on olemas vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks

MAASIKAID SAAB KASVATADA KA MAHEDALT

Kui soovid saada mahekasvatajaks, esita kõigepealt Põllumajandus- ja Toiduametile vastavasisuline teavitus. Maasikate kasvatamise soovi korral esita teavitus ajavahemikus 10.03 kuni 10.04 (mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks esita taotlus igal aastal hiljemalt 15. juuniks). Pärast taotluse esitamist ja riigilõivu tasumist viib Põllumajandus- ja Toiduamet läbi esmase kontrolli ning teeb otsuse. 

Mahepõllumajanduslik tootmine hõlmab iga-aastast kontrolli ja vajadusel ka lisakontrolle, mis aitavad veenduda mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade järgimises. Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt tunnustamise taotluse esitamise kuupäevast ning taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv. Riigilõiv tasutakse igal aastal ka mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise taotluse puhul. 

Mahetootmisega tegeleda sooviv ettevõte peab läbima ka nn üleminekuperioodi. Selle aja jooksul kasutab ettevõte mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid, kuid toodangut mahedana ei tohi veel müüa (üleminekuperiood algab ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevast).

Maasikate puhul on üleminekuperioodi pikkus kolm aastat. Pärast üleminekuperioodi läbimist saab ettevõte mahepõllumajanduslikuks tootjaks ning saab toodangut turustada mahedana.

Maheda maasika kasvatajad ei kasuta sünteetilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid. Selle asemel säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetistega, näiteks nagu sõnnik, kompost, haljasväetised, ning liblikõieliste kultuuridega. Taimekahjureid ja -haiguseid aitavad kontrolli all hoida kahjustus- ja haiguskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine, mehaanilised tõrjevõtted ja lubatud looduslike taimekaitsevahendite kasutamine. Tänu sellele on mahepõllumajanduse saadused taimekaitsevahendite jääkidest vabad.  Mahetootmisse sobivad väetised, mullaomaduste parandajad, toitained ja taimekaitsevahendid on leitavad siit. Tegu pole täieliku nimekirjaga, uusi sobivad tooteid lisatakse pidevalt juurde. Toodete kasutamisel järgi Komisoni määruse (EÜ) 889/2008 I ja II lisas väetistele, mullaomaduste parandajatele, toitainetele ja taimekaitsevahenditele sätestatud kasutustingimusi. Taimekaitsevahendite kasutamisel peab lisaks mahemääruse tingimustele järgima ka üldiseid taimekaitsevahendile kehtestatud kasutustingimusi. 

Põllumajanduse- ja Toiduamet kontrollib kõiki kontrollsüsteemi kuuluvaid ehk mahetunnustatud ettevõtteid vähemalt kord aastas. 

NÕUDED MAASIKATE TOOTMISELE JA TURUSTAMISELE 

Kui maasikaid kasvatatakse (tegemist esmatootmise valdkonnaga) ja turustatakse töötlemisettevõttele või hulgimüüjatele, siis tuleb tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada. Teavituse tegemine on tasuta.  Kui maasikaid kasvatatakse ja turustatakse ise otse lõpptarbijale (nt turul, laadal) või vahetult lõpptarbijat varustavatele  jaekaubandusettevõtetele (nt kauplusele, restoranile), siis ei pea oma tegevusest teavitama.
 

Nõuded maasikate tootmisele ja turustamisele:

 • Maasikad peavad olema toidukõlbulikud, st ilma hallituseta ja riknemistunnusteta.
 • Säilitamisel ja turustamisel tuleb maasikaid kaitsta saastumise eest (nt tolm, kahjurid, võõrkehad).
 • Maasikate pakendamisel kontrollida, kas pakkematerjal on lubatud toiduainete hoidmiseks.
 • Toit peab olema jälgitav. Maasikakasvataja peab teadma ja suutma kindlaks teha, kellele toodangut on tarnitud (v.a lõpptarbijad), st maasikatega tuleb kaasa anda saatedokument ning kastid tuleb märgistada partii numbriga. Kui kastidele ei ole võimalik toidupartii tähistust kanda, siis märgitakse partii tähistus toiduga kaasas olevatele dokumentidele
 • Saatedokument peaks sisaldama järgmiseid andmeid:
  • toote nimetus
  • toote kogus(ed)
  • tarnekuupäev (ja vajadusel kellaaeg)
  • kliendi nimi ja aadress
  • päritolu riik
  • kvaliteediklass
  • sordinimi 
  • müüja nimi ja aadress

Kui eelnimetatud andmeid ei ole, siis tuleb need lisada saatedokumentidele. Otse lõpptarbijale ettenähtud kiirestiriknevate toodete puhul tuleks andmeid säilitada kuus kuud peale toidu üleandmise kuupäeva. 

Hea, kui maasikakastid on selgelt eristatavad teiste tootjate kastidest. Nii vähendad võimalust, et keegi müüb teie nime all võõraid maasikaid.

MIDA PEAB MAASIKAMÜÜJA TEADMA JA TEGEMA 

Tasub meeles pidada, et müüja vastutab nii kvaliteedi miinimumnõude,  tarbijale esitatud info(nt päritolumaa, klass), nõuetekohase pakendimärgistuse kui kauba juures müügikohas oleva saatedokumendi olemasolu eest. 

Nõuetele vastavuse riiklikku järelevalvet teeb Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA).

Kõikide turustamisstandarditega hõlmatud värske puu- ja köögivilja kvaliteedi ja/või märgistusega seotud küsimuste korral pöördu PTA turukorralduse valdkonna ametnike poole e-posti aadressil aiandus@pta.agri.ee

Täiendavat informatsiooni turustamisstandardite ja ametnike kontaktide kohta leiad PTA kodulehelt .

Toidukäitlemisega tegelev ettevõte

I samm

Teavita Põllumajandus- ja Toiduametit maasikatega kauplemisest (v. a juhul, kui oled esmatootja/põllumees, kes turustab otse tarbijale (nt turul, laadal) või vahetult tarbijat varustavatele jaekaubandusettevõtetele (nt kauplusele, restoranile). 

Teavitusi saab esitada järgmiselt:

Pane tähele, et teavitama peab enne maasikate müügiga alustamist. Lisadokumente teavitamisel esitama ei pea.

II samm

Taga toidu jälgitavus, s.t saatedokumentide olemasolu kohapeal ning märgistused tootja kastidel. Kui kastidele ei ole võimalik toidupartii tähistust kanda, siis märgitakse partii tähistus toiduga kaasas olevatele dokumentidele.

Saatedokumendil peab olema märgitud:

 • toote nimetus,
 • toote kogus(ed)
 • tarnekuupäev (ja vajadusel kellaaeg)
 • kliendi nimi ja aadress
 • päritolu riik
 • kvaliteediklass
 • sordinimi
 • müüja nimi ja aadress

III samm

Hoolitse, et kõigil toiduga kokkupuutuvatel töötajatel oleksid teadmised toiduhügieenist ja -ohutusest ning et nad oleksid läbinud toiduhügieenikoolituse ja omaksid tervisetõendit. Töötajal peavad olema teadmised, kuidas toitu ohutult käidelda, et oleks välditud toidu saastumine. Samuti peab töötaja tundma toitu käsitlevaid õigusakte, näiteks müüja peab teadma, kuidas korrektselt märgistust müügikohas esitada.

Kvaliteedinõuded maasikatele

Maasikad jaotatakse klassidesse ja need peavad olema: 

 • terved, kahjustamata
 • veatud, tarbimiseks kõlbmatud, mädanenud või riknenud tooted ei ole lubatud
 • puhtad, nähtavate võõrkehadeta
 • värske välimusega, kuid mitte pestud
 • taimekahjuriteta
 • taimekahjurite tekitatud kahjustusteta
 • tupplehtedega (välja arvatud metsmaasikate puhul), tupplehed ja vars (kui see on küljes) peavad olema värsked ja rohelised
 • ebatavalise pinnaniiskuseta
 • võõra lõhna ja maitseta

Maasikad peavad olema piisavalt arenenud ja küpsed. Maasikad peavad olema sellises valmimisastmes ja seisukorras, et need: 

 • taluvad vedu ja käitlemist 
 • jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras

LIIGITAMINE

Maasikad liigitatakse kolme klassi: 

a) Ekstraklass 

Selle klassi maasikad peavad olema eriti hea kvaliteediga. 

Viljad peavad olema: 

 • värske välimusega, võimaldades sordiomadusi arvesse võtta
 • ilma mullata

Viljad peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, 
kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis. 

b) I klass 

Selle klassi maasikad peavad olema hea kvaliteediga. 

Viljadel võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega 
esitusviisi pakendis: 

 • tühised kujuvead
 • väike valge laik, mis ei ületa kümnendikku marja kogupinnast
 • kerged pindmised muljumisjäljed 

Viljad ei tohi olla mullased. 
 

c) II klass 

Sellesse klassi kuuluvad maasikad, mida ei või liigitada kõrgematesse klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud miinimumnõuetele. 

Maasikatel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused: 

 • kujuvead 
 • valge laik, mis ei ületa viiendikku marja kogupinnast
 • vähesed kuivad muljutised, mis ei laiene
 • natuke mulda

ESITUSVIISI KÄSITLEVAD NÕUDED 

     a) Ühtsus 

Kõigi pakendite sisu peab olema ühtlane ja sisaldama sama päritoluga, sama sorti ja sama kvaliteediga maasikaid. 

Ekstraklassi maasikad, välja arvatud metsmaasikad, peavad küpsusastmelt, värvuselt ja kujult olema eriti ühtlased ja korrapärased. I klassi maasikad võivad olla suuruselt vähem ühtlased. 

Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

     b) Pakendamine 

Maasikad peavad olema pakitud nii, et need on nõuetekohaselt kaitstud. 

Müügipakendi sisematerjal peab olema puhas ja niisugune, et see ei riku toodet välis- ega seespidiselt. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, eelkõige paberi või templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on kasutatud mürgivaba tinti või etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi. 

Müügipakend peab olema ilma igasuguste võõrkehadeta. 

MÄRGISTAMISNÕUDED 

Iga müügipakendi ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt nähtavate tähtedega järgmised andmed. 

     a) Identifitseerimistunnused 

Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aadress (näiteks: tänav/linn/piirkond/postiindeks ja riik juhul, kui see erineb päritoluriigist). 

Selle teabe võib asendada: 

 •  kõikidel müügipakenditel, välja arvatud kinnispakkidel, ametlikult väljastatud või tunnustatud koodmärgiga, mis tähistab pakendajat ja/või lähetajat ja mis on kantud märke „Pakendaja ja/või lähetaja“ (või samaväärsed lühendid) vahetusse lähedusse. Koodmärgile peab eelnema tunnustava riigi ISO 3166 kahetäheline riigi/piirkonna kood, kui ei ole tegemist päritoluriigiga; 
 • ainult kinnispakkide puhul liidu piires registreeritud müüja nime ja aadressiga, mis on kantud märke „Pakendatud (kelle jaoks)“ või samaväärse märke vahetus läheduses. Sellisel juhul peab märgistusel olema ka pakendajat ja/või lähetajat tähistav kood. Müüja esitab koodi tähenduse kohta kogu teabe, mida kontrolliasutus peab vajalikuks. 

      b) Toote liik 

 • „Maasikad“ (kui müügipakendi sisu ei ole nähtav). 
 • Sordi nimi (ei ole kohustuslik). 

     c) Toote päritolu 

Päritoluriik ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik või kohalik nimetus. 
 

     d) Kaubanduslikud andmed 

 • Klass 

      e) Ametlik kontrollimärk (ei ole kohustuslik) 

Esimeses lõigus nõutud andmeid ei pea märkima pakenditele, kui need sisaldavad müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgelt nähtavad, ja kõikidele müügipakenditele on kantud kõnealused andmed. Nimetatud pakenditel ei tohi olla eksitavaid märgiseid. Kui kõnealused pakendid pannakse välja kaubaalustel, peavad vastavad märked olema pandud nähtavalt vähemalt kahele kaubaaluse küljele.

HOIUSTAMISNÕUDED

Toidu müümisel tuleb silmas pidada, et pinnad, millega toit kokku puutub, oleksid puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada päeva jooksul korduvalt. Kõikidel tootmise, töötlemise ja turustamise etappidel peab toit olema kaitstud mis tahes saastumise vastu (näiteks tolm, kahjurid, võõrkehad), mille tulemusel võivad tooted muutuda inimtoiduks kõlbmatuks, tervistkahjustavaks või selliselt saastunuks, et on põhjendamatu eeldada selle tarvitamist. Seetõttu tuleb toit paigutada nii, et toidu saastumise risk oleks minimaalne. 

KUIDAS TURUL MAASIKAID VALIDA?

 1.  Vaata, kas maasikad on kvaliteetsed. See tähendab, et marjad on välimuselt värsked, terved ning riknemistunnusteta. Värskust saab hinnata marja küljes oleva tupplehe järgi, mis peab olema värske ja roheline. Juhul kui tuppleht on närbunud või kolletunud, võib oletada, et mari  on korjatud mõned päevad varem, mis aga ei tähenda sugugi, et maasikas on nüüd toiduks kõlbmatu. Marja värskuse (kvaliteedi) osaline vähenemine ajas on loomulik protsess ning mari on igati söömiskõlbulik. Riknenud ja toiduks kõlbmatute marjade (hallitanud) müük ei ole lubatud!
 2. Samuti tasub jälgida, kas marja üldine välimus on läikiv ja särav. On tõsiasi, et kui vili on hiljuti võetud jahutist välja, siis katab seda õrn „kaste“ (kondentsvesi) peal ja vili vajab veidi sooja, et täielikult nn üles sulada ja temperatuuriga kohaneda. 
 3. Mine ostma oma karbiga, sellisel juhul veendud, et ka karbi põhjas oleks ühtlaselt hea kvaliteediga ja ilusad maasikad. 
 4. Suhtle müüjaga. Tunne huvi, kus ja millistes kasvutingimustes maasikad on kasvanud. Päritolu või mistahes muu kahtluse tekkimise korral on õigustatud ostutehingu mittesooritamine. Vali marjade ostuks usaldusväärne kaupleja!
 5. Kauba juures peab alati olema märgitud päritoluriik, toote nimetus ja maasikate puhul ka kvaliteediklass. 

OLE TEADLIK KA MÜÜJALE KEHTIVATEST NÕUETEST

Müüjale kehtivad nõuded tagavad müügil olevate värskete aiandustoodete kvaliteedile ja väljapaneku nõuetele kehtestatud reeglite järgimist, sh nõuetekohast märgistamist, mis on tarbijale informatsiooniks kaalutletud valiku tegemiseks ja teadliku ostu sooritamiseks. 
Tea, et müüja vastutab maasikate kvaliteedi miinimumnõuete eest. Tarbijana on Sul õigus osta marju, mis on:

 • Terved (töötlemata)
 • Veatud, nt riknenud/hallitanud ja muul viisil toiduks kõlbmatud toodete müük ei ole lubatud
 • Puhtad
 • Taimekahjuriteta
 • Taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta
 • Ebatavalise pinnaniiskuseta
 • Võõra lõhna ja maitseta
 • Piisavalt valminud ja küpsed, kuid mitte ülevalminud ega -küpsenud.

Päritoluriigi märkimine on maasikate müümisel alati KOHUSTUSLIK! 

Päritoluriigi täisnimi peab olema tarbijale selgelt ja arusaadavalt kuvatud ega tohi teda eksitada. Lisaks päritoluriigi täisnimele peab olema kuvatud ka kvaliteediklass, mis näitab müügil oleva aiandustoote kvaliteeti. Kvaliteediklassidesse määramisel on kasutusel kolm klassi - ekstra klass (väga hea kvaliteet), I klass (hea kvaliteet) ja II klass (rahuldav kvaliteet). 

Kvaliteedinõuded annavad kindlustunnet tarbijale, et teha teadlikke ostuvalikuid, makstes värskete aiasaaduste ostmisel õiglast hinda. Eestimaise värske puu- ja köögivilja tarbimisel toetad kohalikku talupidajat ja aiandustoodete jätkusuutlikku tootmist Eestis.

MAHEMAASIKATE PÄRITOLU AUSUST SAAD KONTROLLIDA JUBA MÜÜGIKOHAS

Kui poes või turul müügil oleva puu- ja köögivilja juurde on kirjutatud mahetoode, ei pruugi see alati tõele vastata. Õige ja ausa mahetoote tunneb ära vastava märgise järgi, kui seda pole, on alust kahelda mahekauba tõelisuses. 
Pakendamata puu- ja köögivilja puhul viitab mahesertifikaadile vastav kleebis hinnasildil. Eestis on mahetoodetel kaht tüüpi mahemärgiseid. Üks on Eesti oma ümmargune ökokleebis ning teine on Euroopa Liidu mahetoote logo. 

Pakendatud mahetoidu müümisel on kohustuslik kasutada EL-i mahetoote logo, päritolutähist ja järelevalveasutuse koodi.

Pakendamata mahetoote juurde on lisatud ökokleebis või EL-i mahelogo, mis tähistab, et ettevõte kontrollsüsteemi kuuluv ja seal müüdavad tooted on kontrollitud ja mahedad.

KUI MÄRKAD RIKKUMISI VÕI KAHELDAVUSI

Kui märkad kaupluses, turul või mujal müügiplatsil maasikate kvaliteedi ja/või märgistusega seotud rikkumisi või kui sul tekib küsimusi ja tähelepanekuid, siis pöördu esimesel võimalusel PTA turukorralduse valdkonna ametnike poole e-posti aadressil aiandus@pta.agri.ee
Täiendavat informatsiooni turustamisstandardite ja ametnike kontaktide kohta leiab PTA kodulehelt www.pta.agri.ee.
 

 1. Kuidas saab ostja olla veendunud, et maasikad on eestimaised? Paraku tarbijal ei ole muud võimalust, kui usaldada müüjat. Enamik müüjaid on usaldusväärsed ja nende pakutud kaup ning selle päritolu tõendatud. Kahtluse korral jäta ost tegemata ning teavita võimalikust kahtlusest müüjat, turukorraldajat või kaupluses vastutavat isikut. 
   
 2.  Kas tarbijal on õigus müüjalt saatedokumenti küsida? Tarbijal on õigus saatedokumenti küsida, aga kauplejal ei ole kohustust seda esitada.
   
 3. Kui mul tekib kahtlus, et eestimaistena reklaamitud maasikad seda tegelikkuses ei ole, siis kuidas peaksin käituma? Teavita esimesel võimalusel PTA turukorralduse ametnikku meiliaadressil aiandus@pta.agri.ee.
   
 4. Kas ostjana saan maasikaleti ääres ise kuidagi tuvastada, et maasikate kasvatamisel ei ole kasutatud ülemäära taimekaitsevahendeid? Leti ääres tuvastada ei ole kahjuks võimalik. Tuvastada saab vaid laborianalüüsiga.
   
 5. Kas mahemaasikate ehtsust saan mina ostjana kontrollida? Maasikad on mahedad siis, kui nende kasvatamisel ei ole kasutatud sünteetilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid ning nende kasvataja tegevus on kontrollitud. Mahekasvatajad on kantud avalikku mahetootjate registrisse

  Ka maasikamüüja tegevus peab olema tunnustatud, kui müügil olevad mahemaasikad ei ole pakendatud. Sellepärast on ka maasikamüüjad kantud mahekäitlejate registrisse.

  Välimuse mõttes mahemaasikad tavamaasikatest suurt ei erine. Kuna mahemaasikate kasvatamisel ei kasutata kunstlikke väetisi ja taimekaitsevahendeid, ei näe mahemaasikad nii „uhked“ välja.
   
 6. Mida Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kontrollib?
  Kohaliku tootja juures kontrollib PTA taimekaitsevahendite nõuetekohast kasutamist. Niisamuti vastavust turustamisnõuetele, mis tähendab, et müügil olevad maasikad peavad olema hea kvaliteediga ja nõuetekohaselt märgistatud. Märgistamisnõuded leiad müüjale kasuliku meelespea alt.

  Kontrollitakse ka toidu jälgitavuse olemasolu ja hügieeninõuete täitmist. Näiteks maasikate kastmisel ei tohi kastmisvesi olla saasteallikaks, loomad ei tohi pääseda maasikate kasvukohale, välistada tuleb reovee sattumine kasvukohta, sõnniku kasutamise puhul tuleb järgida kompostimisnõudeid, töötajad ei tohi puutuda kokku maasikatega, kui nad ei tunne ennast hästi, eriti juhul, kui neil on kõhulahtisus või kui nad oksendavad, töötajatele peab olema tagatud tualeti kasutamise ja kätepesu võimalus.
   
 7. Kuidas tuvastada maasikate päritolu? Maasikate päritoluriik peab olema müügikohas kauba juures selgelt ja loetavalt kirjas. Päritoluriigi puudumisel soovitame maasikad jätta ostmata. Maasikate päritolu on võimalik välja selgitada järelevalve menetluse käigus ja laborianalüüsiga. 
   
 8. Kas mul ostjana on õigus valida välja ilusamad marjad ja praakida välja riknenud? Sõltub müügikohast, kuid tavaliselt ei ole see lubatud. Korduv ja oskamatu marjade käitlemine rikub marjade kvaliteeti.
   
 9. Kas mul on õigus viia kaup tagasi, kui avastan kodus, et osa marju on riknenud? Ei ole. Kaupa kontrolli alati koha peal.
   
 10. Mitu kg on soovitav maasikaid korraga süüa, arvestades neis olevad taimekaitsevahendite (TKV) jääke? Sellele küsimusele ei saa kahjuks vastata ühe arvuga. Küsimuse püstitus eeldab jääkide esinemist maasikas. See aga ei ole alati nii. 26% maasika proovidest 2020. aastal (29% 2019. aastal) ei sisaldanud ühtegi TKV jääki. Ülejäänud proovides ei ületanud jääkide kogus piirnorme. Arvestades lisaks ka suhteliselt suurt suhkru, kaaliumi ja C-vitamiini sisaldust, siis võiks ülemiseks piiriks olla ikka terve mõistus.

  Euroopa Liidu regulatsioonid on toiduohutuse mõttes ühed maailma kõige rangemad. Kõik toimeained ja taimekaitsevahendid läbivad enne turule pääsemist põhjaliku riskihindamise. Seega saab tarbija olla kindel, et poelettidel olev toit ei põhjusta terviseriske. PTA soovitab järgida Tervise Arengu Instituudi soovitusi mitmekesiselt toituda.
   
 11. Kas maasikaid peab enne sööma hakkamist pesema? Kindlasti.
   
 12. Kas maasikad kaotavad vitamiine transportides – ehk kas Eesti maasikad on tervislikumad kui mujalt sissetoodud marjad? Ühest vastust on keeruline anda. Maasikasordid on erinevad nii välimuselt kui inimese organismile kasulike ainete sisalduse poolest. 
   
 1. Как покупатель может быть уверен в том, что клубника эстонская? К сожалению, у потребителя нет другого выбора, кроме как доверять продавцу. Большинство продавцов вполне заслуживают доверия, а товары, которые они предлагают, и их происхождение доказаны. В случае сомнений не совершайте покупку и сообщите о возможном подозрении продавцу, управляющему рынка или ответственному лицу в магазине. 
   
 2. Вправе ли потребитель запросить у продавца сопроводительный документ? Потребитель имеет право запросить сопроводительный документ, но продавец не обязан его предоставлять.
   
 3. Если у меня возникло подозрение, что клубника, рекламируемая как эстонская, на самом деле таковой не является, то как поступить? При первой возможности сообщите в отдел организации рынка РТА по официальному адресу эл. почты aiandus@pta.agri.ee.
   
 4. Могу ли я, как покупатель, стоя у прилавка, по внешнему виду клубники узнать, что при выращивании клубники не использовались чрезмерные средства защиты растений? К сожалению, это невозможно установить, стоя возле прилавка. Это можно обнаружить только при лабораторном анализе.
   
 5. Могу ли я, как покупатель, проверить подлинность органической клубники? Клубника считается органической, если она была выращена без использования синтетических удобрений или средств защиты растений и была проверена. Органические производители вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .  

  Деятельность продавца клубники тоже должна иметь сертификацию, если продаваемая органическая клубника не упакована. Поэтому продавцы клубники тоже вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .

  По внешнему виду органическая клубника мало чем отличается от клубники обыкновенной. Поскольку при выращивании органической клубники не используются искусственные удобрения и средства защиты растений, органическая клубника выглядит не очень презентабельно.
   
 6. Что контролирует Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)?У местного производителя PTA проверяет правильное использование средств защиты растений, а также соблюдение маркетинговых требований – это значит, что продаваемая клубника должна быть хорошего качества и должным образом маркирована. Требования к маркировке можно найти в памятке для продавца. Также проверяется отслеживаемость пищевых продуктов и соблюдение гигиенических требований. Например, при поливе клубники поливная вода не должна быть источником заражения, животные не должны проникать в зону выращивания клубники, сточные воды не должны попадать в зону выращивания, при использовании навоза он должен быть компостирован должным образом, рабочие не должны соприкасаться с клубникой, если они плохо себя чувствуют, особенно если у них диарея или рвота, работники должны иметь возможность пользоваться туалетом и мыть руки.
   
 7. Как определить происхождение клубники? Страна происхождения клубники должна быть четко и разборчиво указана на товарах в местах продажи. При отсутствии страны-производителя покупать клубнику не рекомендуется. Происхождение клубники без помощи надзорного органа и/или должностного лица и без лабораторного анализа определить невозможно.
   
 8. Имею ли я право как покупатель выбирать самые красивые ягоды и отбраковывать испорченные? Это зависит от места продажи, но обычно это не допускается. Повторное и некомпетентное обращение с ягодами нарушает их качество.
   
 9. Имею ли я право вернуть товар, если дома обнаружу, что часть ягод испорчена? Нет, не имеете. Всегда проверяйте товар на месте.
   
 10. Сколько кг клубники рекомендуется съедать за один раз с учетом остатков в них средств защиты растений (СЗР)? К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить одной цифрой. Постановка вопроса означает, что в клубнике содержатся остатки таких средств. Тем не менее, это не всегда так. 26% образцов клубники в 2020 году (29% в 2019 году) не содержали ни единого остатка СЗР. В остальных образцах уровни остатков не превышали предельные нормы. Кроме того, учитывая относительно высокое содержание сахара, калия и витамина С, верхним пределом мог бы быть просто здравый разум.

  Директивы Европейского союза – одни из самых строгих в мире с точки зрения безопасности пищевых продуктов. Все действующие вещества и средства защиты растений перед выпуском на рынок проходят тщательную оценку рисков. Таким образом, потребитель может быть уверен, что продукты на полках не представляют опасности для здоровья. PTA рекомендует следовать рекомендациям Института развития здоровья по употреблению разнообразных продуктов.
   
 11. Нужно ли мыть клубнику перед едой? Обязательно.
   
 12. Теряет ли клубника витамины во время транспортировки – то есть полезнее ли эстонская клубника, чем ягоды, привезенные из других стран? Трудно дать однозначный ответ. Сорта клубники различаются как по внешнему виду, так и по содержанию полезных для человеческого организма веществ.

Viimati uuendatud 06.07.2021